Mattias Gustafsson/SGU.

3 juli 2019

Helikopterburna mätningar i Skåne och Blekinge

Under september och oktober kommer SGU att utföra helikopterburna mätningar i Skåne och Blekinge.

Mätningarna genererar information om utbredning av grundvattenförande jordlager och bergarter, och genomförs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för vattenförsörjning. Liknande undersökningar har tidigare utförts över bland annat Öland och delar av Gotland och Halland.

Hur går de flygburna mätningarna till? 

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS, med gedigen internationell erfarenhet av liknande undersökningar. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem, SkyTEM-systemet, som bygger på elektromagnetiska mätningar med en mätutrustning som sitter på en stor ram som hänger under en helikopter. Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd med ramen på cirka 30 meters höjd. Mätningarna görs utmed parallella linjer med 200 m avstånd. I vissa mindre områden kommer förtätade mätningar utföras, då i parallella linjer med 100 meters avstånd. Helikoptern flyger med en hastighet av cirka 80 km/h.
Med hjälp av elektromagnetiska vågor mäts den elektriska resistiviteten (ledningsförmågan) i marken. Metoden ”ser ner” i marken till cirka 200 meters djup med relativt god upplösning. Fördelningen av den elektriska resistiviteten i den sedimentära berggrunden och i jordlagren ger en god uppfattning om ett områdes geologiska uppbyggnad. Detta eftersom den elektriska resistiviteten betingas av till exempel skillnader i porositet samt i ler- och vatteninnehåll. Genom att analysera markens reaktion på de elektromagnetiska vågorna kan man därför tolka ut en tredimensionell geologisk modell för det undersökta området, och även få en uppfattning om lokala och regionala grundvattenförhållanden. 

Styrkan på det magnetfält som alstras i samband med mätningarna är jämförbart med det som man utsätts för om man håller i en borrmaskin. Mätningarna utgör därmed ingen hälsorisk.
Helikoptern befinner sig endast några sekunder över en enskild fastighet varför undersökningarna inte bör skapa några störningar. Piloterna försöker att undvika att flyga över bostäder samt att de alltid försöker flyga runt hagar med tamdjur. De djurägare som har hästar eller andra tamdjur i undersökningsområdet och som misstänker att tamdjuren kan bli oroliga av den lågt flygande helikoptern kan överväga att ta in tamdjuren under den tid som helikoptern flyger i närområdet.

 

I augusti kommer vi att publicera ett mer detaljerat flygschema, där det går att läsa ut ungefär när vi kommer att flyga över varje planerat område.

Utvärdering av resultat 

Efter att mätningarna utförts, behandlas och samtolkas mätresultaten med tillgänglig geologisk information från till exempel brunnsborrningar. Den inledande bearbetningen av mätdata utförs av SkyTEM Surveys ApS och SGU. Slutlig analys och tolkning utförs av SGU. Arbetet med att behandla och sammantolka resultaten kommer att göras under 2019-2021.
Tillsammans med kunskap om befintliga vattenuttag och hydraulisk information från exempelvis provpumpningar, kan resultaten av undersökningarna användas för att bedöma hur mycket grundvatten som finns lagrat i jord och berg, hur detta vatten rör sig och hur mycket det är möjligt och hållbart att ta ut. 

Möjligheten att förbättra kunskapen om grundvattenförhållandena även utanför de undersökta områdena bedöms som stor.

Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i centrala och södra Skåne 

Mätningarna utförs utmed Vombsänkan och längs stora delar av Alnarpssänkan, över ett område på totalt cirkaa 1 100 km2.

Området i och kring Vombsänkan innehåller flera grundvattenförande enheter i såväl jord som berg, varav en del är begränsat utredda. Undersökningsområdet bedöms även kunna innehålla okända grundvattenmagasin med möjlighet till betydande grundvattenuttag. Dessa kan vara av stor vikt för framtida regional vattenförsörjning, både i fråga om dricksvattenförsörjning och för vattenuttag för lantbruk och industri. 

Alnarpssänkan är en tektoniskt bildad och av erosion utökad dal som är helt igenfylld av olika jordlager, med ett 10-20 meter mäktigt gruslager närmast berggrunden. Bildningen är av stor vikt för den regionala vattenförsörjningen. 

Undersökningarna förväntas ta cirka två till tre veckor och påbörjas under andra halvan av september. En noggrannare tidsplan kommer att publiceras på SGU:s webbplats under augusti. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därmed ändras under tiden kartläggningen pågår. 

Kartläggning av geologi och grundvattentillgångar i Blekinge och delar av nordöstra Skåne 

Mätningar kommer även att utföras i Listerlandet med omnejd, från Norje i Blekinge nordost, ned till Vanneberga i Skåne i sydväst.

Grundvattenuttagen i området är stora, för såväl dricksvattenproduktion som för bevattning och industri. Grundvattentillgångar finns huvudsakligen i berggrunden (kalkstenar) men i undersökningsområdets västra delar förekommer jordarter med potentiellt goda uttagsmöjligheter. Totalt undersöks cirka 200 km2

Undersökningarna förväntas ta cirka en vecka. I slutet av augusti kommer en noggrannare tidsplan för området att publicera på SGU:s webbplats. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därmed ändras under tiden kartläggningen pågår.

Mer information om undersökningarna kommer att delges allmänheten via olika kanaler under andra halvan av augusti. Vid frågor kontakta Maria Åkesson (046-31 17 94) eller Peter Dahlqvist (046-31 17 84), båda är åter från semester torsdagen den 15 augusti.

Senast granskad 2019-07-03