4 juli 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet juni–juli

Nivåerna i de små magasinen har sjunkit på de flesta håll i landet och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i betydande delar av Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under det normala i delar av Svealand och Götaland.

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sjunkit på de flesta håll vilket är normalt vid den här tiden på året. I de stora magasinen har nivåerna ökat något i Norrland men är i övrigt tämligen oförändrade.

Grundvattennivåns avvikelse

 

Ladda ner kartorna högupplöst

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna av Götaland. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i sydöstra Sverige i kombination med sjunkande nivåer innebär att situationen under sommaren kan försämras ytterligare. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas avsevärt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland samt delar av nordvästra Svealand där nivåerna är nära de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av att läget under sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

Senast granskad 2019-07-04

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet