Jonas Ising/SGU

29 januari 2019

Uppdaterat geologiskt underlag bäddar för höghastighetsjärnväg

Inom ramen för ett samarbete mellan SGU och Trafikverket har en ny rapport över geologin i Hässleholm–Lund-området tagits fram. Rapporten beskriver geologin inför projekteringen av höghastighetsjärnväg.

Syftet med SGU:s projekt är att i ett tidigt skede ge Trafikverket bra planeringsunderlag inför byggandet av höghastighetsjärnväg för etappen Lund-Hässleholm. Ett relevant och aktuellt geologiskt underlag ökar effektiviteten i planeringen och minskar riskerna utifrån geologiska förutsättningar, vilket minskar de totala samhällskostnaderna.

Rapporten är en sammanställning av SGU:s arbete med kvalitetssäkring och komplettering av befintlig information om berg och jord i området. Utredningsområdet omfattar ett cirka 800 kvadratkilometer stort område som har definierats av Trafikverket.

Rapporten beskriver den uppdaterade geologiska informationen om jordarter och berggrund i form av yt- och djupinformation inom området. Uppdaterad information om områdets grundvattenförhållanden presenteras senare under året.

Läs rapporten här (länk)

Senast granskad 2019-01-29