Tobias Flygar

30 januari 2019

Stort engagemang för att nå miljömålet för grundvatten

Miljökvalitetsmålet för grundvatten kommer inte att nås med befintliga styrmedel och åtgärder, även om satsningarna på bland annat vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner har förbättrat läget.

SGU har i en rapport utvärderat status på arbetet för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Arbetet ingår i den nationella redovisningen av läget inom miljömålsarbetet, fördjupad utvärdering 2019 (FU19) som presenteras den 30 januari av Naturvårdsverket.

Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet har förbättrats de senaste åren genom ökat intresse för grundvattenfrågor, men SGU:s bedömning är att miljökvalitetsmålet för grundvatten inte kommer att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

– Det är positivt att det gjorts satsningar på vattenskyddsområden och vatten- och materialförsörjningsplaner. Men införandet av dessa styrmedel måste ske snabbare, samtidigt som hänsyn till grundvattenperspektivet inom samhällsplaneringen måste öka. Åtgärder för att förbättra grundvattenhushållningen är ännu i sin linda, säger Lars-Ove Lång, miljömålsansvarig vid SGU.

För en stor del av landets grundvatten uppnås inte önskad miljökvalitet. Det finns sannolikt många områden där grundvattnet förorenats som ännu inte är kända. Insatser pågår för att förbättra grundvattnets kvalitet, men det finns även områden där sanering inte är möjlig eller ännu inte utförts. Fördröjningseffekter, som långsam transport av ämnen i mark och grundvatten, medför att det kan ta lång tid efter en insatt åtgärd innan resultatet märks och vattenkvaliteten har förbättrats.

Läs rapporten om utvärdering av miljömålsarbetet här

Senast granskad 2019-01-30