Mats Engdahl/SGU

24 januari 2019

Ny metodik för att hitta kvicklera

Hur kan man kartlägga kvicklera? Det är ämnet för en ny vägledning som bland annat lyfter fram flygburen geofysik som en kostnadseffektiv metod för att leta efter misstänkt kvicklera över stora ytor.

Kvicklera finns i olika delar av Sverige, framför allt på Västkusten och längs Göta älv, där den under årens lopp orsakat stora jordskred med både dödsfall och stor materiell förödelse. Kvicklera bildas när saltjoner i saltvattenavsatta leror med hög salthalt lakas ur. Vid omrörning eller störningar kollapsar strukturen hos en kvicklera totalt och hållfastheten reduceras då till nästan noll, och den fasta leran blir flytande.

I vägledningen beskrivs kvicklera och dess inverkan på skredutbredning. Därefter presenteras olika metoder för kartläggning av förutsättningar för kvicklera och sist men inte minst presenteras metodiken, som omfattar såväl geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera som olika geologiska, geofysiska och geotekniska metoder.

Vägledningen bygger på en utvärdering av olika metoder som testats på fyra områden där kvicklera förekommer, bland annat med hjälp av helikopterburna så kallade TEM-mätningar som mäter den elektriska resistiviteten i marken.

– Utvärderingen visar att flygburna mätningar är ett kostnadseffektivt sätt att påvisa förutsättningar för kvicklera som bidrar med underlag för mer detaljerade undersökningar. Flygmätningar kan kartlägga stora ytor under kort tid, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU.

Själva metodiken är uppdelad i ett tidigt och ett sent skede. I det tidiga skedet görs först en bedömning av lerans bildningsmiljö. I det senare skedet kan flygburna eller markbundna geofysiska undersökningar användas för att öka kunskapen om områdets förutsättningar för kvicklera, och för att avskilja tänkbara områden med kvicklera från övriga områden. I sista steget kan geotekniska mätningar och provtagningar bekräfta förekomsten.

– Vi hoppas att den här vägledningen och kartvisningstjänsten på webben ska komma till nytta och hjälpa till i det viktiga arbetet med att kartlägga kvicklera, säger Lena Persson, statsgeofysiker på SGU.

Bakom arbetet och vägledningen står Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Trafikverket.

Läs vägledningen här (pdf från SGI:s webbplats, nytt fönster)

Läs utvärderingsrapporten (pdf från SGI:s webbplats)

Kvicklera i kartvisningstjänst på SGI:s webb

Senast granskad 2019-01-24