Bergtäkt i Skåne. Foto.

Bergtäkt i Skåne.

Foto: Mattias Göransson, SGU

18 januari 2019

Ny beskrivning av bergkvalitet i Skåne

Användning av lokalt bergmaterial minskar antalet tunga transporter och därmed även klimatbelastningen. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en beskrivning till bergkvalitetskartorna för betong och järnväg i Skåne.

Bergkvalitetskartor är tematiska kartor som översiktligt visar hur lämplig berggrunden är för att framställa ballast till betong samt till byggnation av banvallar och vägar. Kartorna visar bergmaterialens petrografiska och geofysiska egenskaper, och omfattar delar av följande områden: Söderåsen, Kristianstadsområdet, Linderödsåsen och Romeleåsen.

Denna rapport är en komplettering till tidigare beskrivningar (K299, K300, K301, K381) och bör läsas i samband med visualisering av bergkvalitetskartorna, se länk (kartvisare ballast).

Syftet med bergkvalitetskartor är att identifiera lokala områden där bergmaterialen är lämpliga som ballastprodukter för betong, järnväg eller väg. Ballastprodukter för byggnation är samhällsstrategiskt viktiga och utgör den råvara som vi i dag använder mest av i Sverige, näst efter vatten, räknat på vikt. Ökad användning av krossberg som ersättning för naturgrus bidrar till skydd av våra naturgrusavlagringar och därmed vår dricksvattenförsörjning i dag och i framtiden. Bergkvalitetskartorna representerar geologiska underlag för bättre planering av markanvändning i Skåne, vilket kan bidra till mer hållbara uttag av berggrunden samt minskad användning av tunga transporter och därmed minskad klimatpåverkan.

Läs rapporten här: (pdf, länk till rapport K623)


 

Senast granskad 2019-01-18