Grundvattenrör.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

27 februari 2019

Ökad rapportering och faktainsamling ger bättre kunskap om grundvattnet

SGU har på uppdrag av regeringen granskat hur information om grundvattnet och vattentäkter kan förbättras och utökas. I en ny rapport föreslås bland annat ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet samt utökade möjligheter att lämna kompletterande uppgifter.

SGU samlar årligen in stora mängder information om grundvattnet. Informationen handlar om brunnars läge och jordlagerföljder, allmänna vattentäkter inklusive skydd, vattenuttag, uttagskapacitet, grundvattennivåer, vattenkvalitet samt resultat från nationell och regional miljöövervakning. 

Men det behövs mer information om grundvattnets användning och dess beskaffenhet. Om samhället får bättre kunskap om exempelvis vattenbalans, vattenuttag och tillgång på grundvatten ökar vår förmåga till klimatanpassning och vi får en bättre beredskap vid perioder av torka och vattenbrist.

Mot den här bakgrunden visar SGU i en ny regeringsrapport hur den frivilliga rapporteringen om grundvatten och enskild vattenförsörjning kan utökas. Även metoder för att säkerställa korrekt och tillräcklig information om allmänna vattentäkter ingår i rapporten. SGU föreslår också förändringar i lagen och förordningen om uppgiftsskyldighet (1975:424, respektive 1975:425) så att det ställs krav på verksamhetsutövare att lämna in mer data från vattentäkter och grundvattenundersökningar.

Rapporten beskriver också att den interna lagringsmiljön på SGU är under utveckling, så att informationen om grundvatten kan samordnas på ett enklare sätt utifrån behov hos beställaren. Flertalet projekt som beskrivs i rapporten sker i samverkan mellan SGU samt Livsmedelsverket, Jordbruksverket och andra relevanta myndigheter

Läs rapporten ”ökad kunskap om grundvattentillgångar” (nytt fönster, pdf)

Senast granskad 2019-02-27