Johan Carlström/SGU

5 februari 2019

Låga halter av miljögifter i städernas grundvatten

Grundvattnet i Sveriges stadsnära miljöer innehåller generellt många miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärden. Det visar en screening av miljögifter från SGU.

Åren 2016–2017 genomförde SGU på uppdrag av Naturvårdsverket en screening av miljögifter i grundvatten, med fokus på urbana miljöer. Resultaten redovisas i en rapport som släpps idag; "Miljögifter i urbant grundvatten". Förutom personal från SGU har även sju länsstyrelser och en vattenproducent bidragit med provtagningar i olika delar av landet. Sammanlagt har 77 olika brunnar undersökts.

Undersökningen omfattar basparametrar (såsom pH, konduktivitet, närsalter m.m.), ett stort antal metaller samt fler än 200 organiska miljögifter, men alla ämnen analyserades inte i alla brunnar.

I nästan varje brunn påträffades något miljögift men totalt sett påträffades få halter över rapporteringsgränsen och halterna bedöms överlag vara låga. Av de knappt 11 000 resultaten som erhölls vid analys av de organiska miljögifterna var det 402 som var över rapporteringsgränsen. De fyra ämnesgrupper för vilka flest halter över rapporteringsgräns påträffades var i fallande ordning

  • PFAS
  • läkemedel
  • BTEX + halogenerade kolväten
  • Bekämpningsmedel.

Även om de flesta uppmätta halterna är under rapporteringsgränsen, och de halter som är över rapporteringsgränsen oftast är på rätt sida om miljökvalitetsnormerna och dricksvattengränsvärdena är det tydligt att grundvattnet i stadsnära områden är påverkat av mänsklig aktivitet. Det vore därför värdefullt att följa upp mätningarna framöver med liknande undersökningar för att ta reda på om halterna förändras över tid, samt att mäta på fler platser för att erhålla ett mer omfattande dataunderlag för en säkrare bedömning.

Läs rapporten "Miljögifter i urbant grundvatten"

Karta som visar var prover har tagits

På kartan visas provtagningsområdena, där de blåa prickarna markerar SGU:s provtagningar, och de gula områdena visar var deltagande länsstyrelser har provtagit.

 

Senast granskad 2019-02-05