Johan Norrlin/SGU

28 februari 2019

Jordartskartan - en bra affär

En ny studie visar på att SGU:s jordartskarta och annan geologisk information är samhällsekonomiskt mycket lönsamt.

Det finns ett behov av att tydliggöra värdet av geologisk information. Därför har WSP, på uppdrag från SGU, genomfört en samhällsekonomisk analys av geologisk information med hjälp av intervjuer med användare av jordartskartan och annan geologisk information.

Resultaten i analysen pekar på att det kan räcka med ett fåtal användningar av jordartskartan för att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt. Vid sidan av den beräkningsbara nyttan finns dessutom många andra positiva effekter, som om de kunde värderas hade bidragit till att visa på ytterligare lönsamhet.

Analysen tar upp flera fallstudier där nyttan av jordartskartan har beräknats. Till exempel vid en delsträcka av Norrbotniabanan där jordartskartan tillsammans med annat underlag använts för att optimera dragningen av tågsträckan utifrån geologi, terräng och miljö, samt för att uppskatta kostnaden. Studien visar på att jordartskartan ger hög samhällsekonomisk lönsamhet i områden där framtida järnväg kommer att dras, med betydande kostnadseffekter inför stora infrastruktursatsningar.

I studien ingår även andra fallstudier som visar på att de geologiska underlagen antingen är samhällsekonomiskt lönsamma eller kostnadsneutrala. 

- Studien bekräftar att geologisk information gör stor nytta i samhället. Ju fler som använder informationen desto större samhällsnytta. En enda uppdaterad jordartskarta kan ge många hundra gånger återbetalning vid bara ett enda tillfälle, säger Anna Hedenström, enhetschef på SGU.

Läs rapporten "Samhällsekonomisk analys av geologisk information" här

Senast granskad 2019-02-28