Abisko.
20 februari 2019

Grundvattennivåer i februari

Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller under de normala för årstiden i hela landet. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i nästan hela landet. Det behövs mycket nederbörd under de närmaste månaderna för att nivåerna ska återgå till de normala i hela Sverige.

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna stigit, medan de i Norrland har sjunkit. Det har varit stor variation i förändringarna.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Västra och södra Götaland samt norra Norrland har nivåer nära de normala för årstiden. Delar av västkusten har grundvattennivåer över de normala. De små grundvattenmagasinen används framför allt av de som har egna brunnar, dvs. för enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. Vissa delar av Götaland och Norrbotten har nivåer nära de normala. De stora grundvattenmagasinen används framför allt för kommunal vattenförsörjning.

Vad orsakar de låga nivåerna?

Orsaken till de låga grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen är den varma och torra sommaren 2018 i kombination med en liten grundvattenbildning under den senaste hösten. De låga nivåerna i de stora grundvattenmagasinen beror på ett nederbördsunderskott under en ännu längre tid, ungefär ett till två år tillbaka i tiden.

Hur påverkas grundvattennivåerna av olika nederbördsmängd under våren?

Om det blir normala nederbördsmängder före sommaren i områden med nivåer under de normala i små magasin bedöms grundvattennivåerna återhämta sig tillräckligt och några stora problem för den enskilda vattenförsörjningen bör inte uppstå. Vissa områden, exempelvis kustnära områden med tunna jordtäcken, kan dock få problem med ökad risk för sinande brunnar och saltvatteninträngning. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen kommer att vara fortsatt låga eller mycket låga även vid normala nederbördsmängder före sommaren, vilket innebär att främst den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas.

Vid små nederbördsmängder under de närmaste månaderna kommer grundvattennivåerna att vara fortsatt låga med ett mycket dåligt utgångsläge inför sommaren i både små och stora magasin. Detta innebär att grundvattennivåerna kommer att bli extremt låga i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland och att både den enskilda och den kommunala vattenförsörjningen kommer att påverkas betydligt.

Hur kan grundvattensituationen bli normal?

För att få en normal grundvattensituation behövs betydligt mer nederbörd än normalt under de närmaste månaderna, särskilt före sommaren. Det är särskilt viktigt med mycket nederbörd för de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis har stor betydelse för den kommunala vattenförsörjningen.

Det är också viktigt att sommaren inte infaller tidigt. En tidig sommar minskar förutsättningarna för grundvattenbildning på grund av avdunstning och växternas vattenförbrukning.

 

Grundvattennivåer februari 2019

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

 

Månadskartorna har publicerats en gång i månaden sedan slutet av 1983. De grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar.

Notera att kartorna är översiktliga eftersom de är baserade på ett begränsat antal mätstationer. Det är också viktigt att förstå att kartorna redovisar grundvattensituationen i förhållande till den aktuella månadens normalvärden. Detta betyder att nivåerna i absoluta termer inte är likvärdiga bara för att man har en likvärdig klassning av situationen under två olika månader. Det är istället förhållandet mellan det uppmätta värdet och månadens normalvärde som i detta fall är likvärdigt.

Är nivån klassad som under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 3:e år. Är nivån klassad som mycket under det normala betyder detta att det aktuella månadsvärdet statistiskt sett inte underskrids mer än vart 7:e år. Motsvarande återkomsttider gäller även när nivåerna är över det normala respektive mycket över det normala.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2019-02-20