Kristian Schoning, SGU. Bilden visar inte Slätmons avlagring, utan en ås i Dalarna.

17 december 2019

Höga geologiska naturvärden sätter stopp för fortsatt sandtäkt

Isälvsavlagringen Slätmon i Vingåkers kommun är en värdefull naturmiljö. Mark- och miljödomstolen går på SGU:s linje att de geologiska naturvärdena här ska gå före andra samhällsintressen.

I en dom i mark- och miljödomstolen har en ansökan om fortsatt sandtäkt avslagits. Domstolen fastslår att det planerade uttaget av sand kommer att skada Slätmons geologiska värde på ett oåterkalleligt sätt.

Hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer är en viktig del i en hållbar mark- och vattenanvändning. SGU har yttrat sig till domstolen och hävdat att avlagringen är en värdefull geologisk naturmiljö och av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. Slätmon har geologiska kvaliteter i form av representativitet, sällsynthet och geologiskt sammanhang. Detta innebär att de återstående delarna av bildningen är en sådan värdefull naturmiljö som avses i nionde kapitlet i miljöbalken.

Slätmon är en för östra Mellansverige speciell typ av isälvsavlagring. Den visar den geologiska utvecklingen och de processer som verkade när inlandsisen smälte bort från området för drygt 11 000 år sedan. 

 

Läs domen från mark- och miljödomstolen.

Läs SGU:s yttrande till mark- och miljödomstolen.

Senast granskad 2019-12-18