4 december 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet november–december

Nivåerna i de små magasinen är nu nära de normala eller över de normala på de flesta håll i landet. Dock återstår ett område i nordöstra Götaland med mycket lägre nivåer än normalt för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i de östra och södra delarna av landet.

Nivåerna har fortsatt att stiga i de södra och mellersta delarna av landet under november månad. Som en följd av detta förekommer nu nivåer som är mycket över de normala i små magasin i nordvästra Svealand och södra Norrland. I de områden i Götaland och Svealand som de senaste veckorna har haft lägre nivåer än normalt syns ingen tydlig förbättring. I stora magasin har viss återhämtning skett i södra Norrland, annars har inga större förändringar noterats sedan mitten av november.

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I Östergötland förekommer fortfarande nivåer mycket under de normala för årstiden. Även i Skåne och på Gotland är nivåerna i små magasin lägre än normalt. I större delen av Svealand samt stora delar av mellersta Norrland är nivåerna högre än normalt. I nordvästra Svealand och sydöstra Norrland förekommer nivåer som är mycket högre än normalt. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de västra och de nordligaste delarna av landet samt i södra Norrland är nivåerna nära de normala i de större magasinen. I östra Svealand och nordöstra Götaland finns ett område med nivåer som fortsatt är mycket under de normala. I resten av landet är nivåerna något lägre än normalt.

Senast granskad 2019-12-04

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet