grundvattensatsning

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

17 december 2019

Extra satsning på grundvattnet ger resultat

Utökad övervakning och provtagning av grundvattnet, 3D-data, flygburna undersökningar och ett flertal nya grundvattentillgångar identifierade. Det är några resultat av regeringens grundvattensatsning, enligt en ny delrapport från SGU.

SGU:s arbete för att kartlägga grundvattnet har intensifierats genom regeringens extra grundvattensatsning för perioden 2018–2020. SGU är mitt uppe i arbetet med att bygga upp ett betydligt bättre kunskapsunderlag för att säkra framtidens vattenförsörjning.

Genomförande av grundvattensatsningen på SGU delas upp i fem huvuddelar. Fokus för samtliga delar är att arbetet inriktas på bristområden:

  • Identifiering och karaktärisering av grundvattentillgångar: SGU har genomfört helikopterburna TEM-undersökningar i många områden med risk för vattenbrist, men även traditionell kartläggning har utförts på många håll. Det har lett till att ett flertal potentiella grundvattentillgångar hittats runt om i landet.
  • Tredimensionell modellering (3D): SGU:s geodata anpassas till 3D och ett tjugotal 3D-modeller av grund­vattenmagasin tas fram.
  • Grundvattnets kvalitet: Inriktningen på utökad kunskap om grundvattnets kemi har fokuserat på att redovisa grundvattenkemiska uppgifter samt på att stärka övervakning och provtagning i områden med brist på övervakningspunkter.
  • Utbyggnad och utveckling av nivåövervakning: Utbyggnaden av nivåövervakningen fortsätter fram till och med 2020. Hittills har 75 nya nivåstationer etablerats. Utvecklingen fokuserar på förbättrad nivåmodellering, och kartor för nuläge och scenarier kommer att presenteras veckovis framöver.
  • Datahantering, digitalisering och utveckling av databaser: Grundvattensatsningen genererar stora datamängder och ökade dataflöden. För en effektiv och säker datahantering har SGU slagit samman ett flertal befintliga hydrogeologiska databaser. Detta kommer bland annat att ge en högre informationskvalitet, nya sätt att presentera data, enklare och mer effektiva datauttag och förbättrad kontroll på dataflöden.

Efter de senaste årens historiskt låga grundvattennivåer står det för många klart att det inte går att ta vatten för givet: samhället behöver en bättre beredskap för tillgång på grundvatten av god kvalitet. För att samhällseffekterna av den särskilda grundvattensatsningen ska bestå efterlyser SGU en fortsättning även efter 2020. 

 

Läs delrapporten här

Senast granskad 2019-12-17