NASA

28 augusti 2019

SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar

Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland.

Det behövs utökade observationer av jordens magnetfält, i rymden och på marken, för att öka förståelsen av de fysikaliska processer som pågår i jonosfären och rymden under en solstorm. Det är bakgrunden till att SGU i samarbete med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) ska bygga ett nätverk av geomagnetiska mätstationer i Sverige, Danmark och på Grönland.

SGU:s del i projektet är att bygga upp ett nätverk av sex geomagnetiska mätstationer i den mellersta och södra delen av Sverige.

– Stationerna ger bättre data om variationer i jordens magnetfält, som är en del av rymdvädret, så att det går att göra bättre prognoser för rymdvädret och därmed öka beredskapen, säger Gerhard Schwarz, statsgeofysiker på SGU.

Data från nätverket samlas in kontinuerligt och skickas vidare för analys och för att utveckla rymdväderprognoserna, till exempel hos ESA:s rymdvädercentrum i Bergen/Norge. Projektet finansieras i 21 månader av European Space Agency (ESA.) DTU och SGU avser dock att driva observationsnätet även framöver.

Solens aktivitet påverkar jordens magnetfält

Under en solstorm slungas elektriskt laddade partiklar i hög hastighet ut i rymden, vilka kan orsaka stora variationer i jordens magnetfält, så kallade magnetiska stormar. Dessa kan medföra omfattande skador på många samhällsviktiga funktioner såsom elförsörjning, tele- och satellitkommunikation, GPS-navigation, flygtrafik eller radiosystem. Förhöjd solaktivitet, solstormar, klassas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett av de tio största hoten för Sverige och dess infrastruktur på marken och i rymden. 

Senast granskad 2019-08-28