SGU. Bilderna visar som exempel en jordartskarta före (vänster)och efter (höger) uppgradering.

19 augusti 2019

Ny metodik ger bättre jordartskartor

SGU uppgraderar löpande de digitala jordartskartorna. Genom ny metodik och teknik har det blivit möjligt att utforma kartorna med bättre precision och på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Genom att använda olika digitala hjälpmedel uppgraderar SGU nu de jordartskartor som togs fram på 1900-talet. Istället för att enbart inhämta information i fält görs numera jordartstolkningen digitalt med hjälp av olika underlagskartor. Främst används Lantmäteriets nationella höjdmodell, som är en laserskannad flygbild, där markens struktur och topografi framgår med stor tydlighet. Även högupplösta ortofoton, baserade på digitala flygfoton som korrigerats geometriskt, används i tolkningen.

Arbetssättet är effektivare än att tolka fältobservationer, men framförallt kan man uppnå bättre precision och kvalitet i kartan. Till exempel kan gränsen mellan olika jordarter identifieras med mycket större noggrannhet jämfört med tidigare. Specifika geologiska formationer, till exempel vissa moränryggar, blir dessutom mycket tydliga i det laserskannade underlaget och bidrar på så sätt med ny information i jordartskartan. Bilderna nedan visar som exempel en jordartskarta före och efter uppgradering.

Uppgraderingen av jordartskartorna sker i första hand där samhällets behov är störst, exempelvis i storstadsområden och andra områden som berörs av stora infrastrukturprojekt. Just nu pågår uppgraderingsarbete av kartbladen som täcker området mellan Uppsala och Arlanda, samt Trestads-området i Västra Götaland (Trollhättan-Vänersborg-Uddevalla).

För att säkerställa metodikens tillförlitlighet görs löpande kontroller i fält med provtagning på en halv meters djup med hjälp av spadborr eller sticksond. Filmen nedan visar arbete i fält som gjordes i samband med uppgraderingen av kartbladet Uppsala sydväst under försommaren 2019.  

Läs mer om SGU:s kartläggning av jordarter

Senast granskad 2019-08-19