6 augusti 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet juli–augusti

Grundvattnet i de små magasinen har fortsatt att sjunka och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i större delen av landet. Även i de stora magasinen är nivåerna under det normala i nästan hela Sverige.

Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

På de allra flesta håll har grundvattennivåerna sjunkit i de små magasinen vilken är vanligt under sommaren. I Norrland har nivåerna på sina håll sjunkit snabbt de senaste veckorna. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i betydande delar av landet.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under det normala i huvuddelen av Götaland och sydöstra delen av Svealand. I merparten av Norrland är nivåerna under det normala medan ett stråk i södra Norrland-norra Svealand har nivåer nära det normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation i de delar av landet där nivåerna är lägre än normalt krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av landet. Områden i norra och sydöstra Norrland har nivåer nära det normala. Områden med nivåer mycket under de normala återfinns i östra Svealand och Götaland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna i södra Sverige följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-08-06

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet