22 augusti 2019

Grundvattennivåer i augusti

Grundvattennivåerna i de små magasinen fortsätter att sjunka i större delen av landet och nivåerna är mycket under det normala i mellersta Norrland och östra Götaland/sydöstra Svealand. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under det normala i hela landet utom längst i norr.

Nivåerna i de små magasinen har sjunkit på de allra flesta håll i landet men en betydande återhämtning har skett i västra Götaland tack vare den senaste tidens regn. Även i de stora magasinen har nivåerna vanligtvis sjunkit.

Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

En betydande del av Götaland och sydöstra SveaIand samt mellersta Norrland har grundvattennivåer som är mycket under det normala. I västra Götaland är nivåerna nära de normala för årstiden medan nivåerna är under det normala i övriga delar av Sverige.

För att områden med låga nivåer ska återgå till en normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i betydande delar av landet. Endast ett stråk längst upp i norr har nivåer nära det normala. Sydöstra Svealand och nordöstra Götaland fortsätter att ha nivåer mycket under det normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar därför att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-08-22

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet