Bilden visar en vägskylt som det står vattenskyddsområde på.

Foto: Anders Carlstedt, SGU.

2 april 2019

Närmare miljömålet för grundvatten - men mycket återstår

Arbetet med miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet utvecklades positivt under 2018. Det framgår av den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål där förra årets insatser utvärderats.

SGU, som är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, gör bedömningen att insatserna under 2018 har varit stora och att arbetet går i rätt riktning, inte minst genom statliga satsningar på förbättrad information om grundvattnet. SGU bedömer dock liksom tidigare att miljökvalitetsmålet inte kommer att nås till 2020.

Satsningarna under 2018 har medfört förbättrad övervakning och information om grundvattnet. Torkan under sommaren innebar låga grundvattennivåer i stora delar av landet. Bevattningsförbud var en av de åtgärder som ett stort antal kommuner införde. Flera kommuner anordnade också platser där personer med sinande brunnar kunde hämta vatten. Många enskilda vattentäkter hade också problem med vattentillgången, liksom med vattenkvaliteten.

Några insatser under 2018 mot att nå miljökvalitetsmålet:

  • Utökat kartläggning och övervakning av grundvattennivåer och grundvattentillgångar sker på nationell och regional nivå.
  • Övervakningen av grundvattnets kvalitet utvecklas
  • Framtagande av vattenförsörjningsplaner på regional och kommunal nivå fortsätter och är viktigt för att inkludera grundvattnet i planeringsprocesser.
  • Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten har digitaliserats vid SGU för att underlätta arbetet.
  • Minskad användning av naturgrus, som i naturen är centralt för många grundvattenförekomster: Antalet naturgrustäkter fortsätter att minska, tillståndstiderna har kortats och naturgrus används alltmer enbart till kvalificerade ändamål.

Den årliga uppföljningen avser utvecklingen under 2018, till skillnad från den fördjupade utvärderingen som presenterades i januari, där utvecklingen under en fyraårsperiod bedömdes.

Läs mer om Sveriges miljömål på Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2019-04-02