25 april 2019

Grundvattennivåer i april

Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåns avvikelse i april

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

I Götaland och södra Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen som regel sjunkit, medan de i Norrland har stigit eller är oförändrade. I de stora magasinen har nivåerna vanligtvis stigit något som en fördröjd effekt av nederbörd och snösmältning under februari och mars.

Små grundvattenmagasin
I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i Götaland och södra delarna av Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen inför sommaren kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin
I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i större delen av landet. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland. I de nordvästliga och östligaste delarna av Götaland samt i nordöstra Norrland är nivåerna nära de normala.

På grund av att läget inför sommaren kan bli ansträngt rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Senast granskad 2019-04-25

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet