Per Danielsson/SGI

4 september 2018

Kartläggning av Hallands stränder

SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

Hallands långa sandstränder är känsliga för stranderosion och problemen är redan påtagliga på sina håll: Klimatförändringar leder till en stigande havsnivå, vilket gör att erosionen kommer att öka och hota byggnader, vägar och annan infrastruktur men också områden med stora naturvärden och badstränder.

Under september 2018 kartlägger geologer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Hallands stränder, från Skånegränsen till Varberg. Den insamlade information kommer att användas för att bland annat bedöma känsligheten för stranderosion. Vid kartläggningen går geologerna till fots längs kusten och samlar in data om jordarter, morfologi och spår av aktiv erosion. De kommer också att inventera befintliga hårda erosionsskydd och göra en omfattande fotodokumentation.

Den samlade informationen ligger sedan till grund för bedömningar av erosionskänslighet längs kusten och kommer att bli färdig vintern/våren 2019. Resultaten kommer att visas som en kartvisare på SGU:s webbplats motsvarande den som finns för Skånes stränder (Skånestrand - erosion och geologi), och implementeras i kartvisningstjänsten ”Ras, skred, erosion” som är gemensam för SGI, SGU, MSB, SMHI och Lantmäteriet, se länk här (öppnas i nytt fönster).

Arbetet kommer också att presenteras senare under 2019 som kartvisningstjänsten Kustens sårbarhet – erosion på www.swedgeo.se.

Informationen kan användas för bedömning av erosionskänslighet, i arbetet med klimatanpassning och som planeringsunderlag för kustkommuner och kustområden. 

Kartläggningen görs i samarbete med SGI (Statens geotekniska institut) som också finansierar arbetet.

Senast granskad 2018-09-04