Statens geotekniska institut (SGI). Schematisk skiss över ett jordskred i finkornig jordart.

18 oktober 2018

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Att peka ut områden där det kan finnas risk för jordskred är viktigt för planering av markanvändningen. Nu finns en handledning som kompletterar kartan ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart”.

I takt med växande befolkning och behov av nya byggnader och infrastruktur ser vi i dag en ökad konkurrens om markområden. Samtidigt riskerar markstabiliteten att försämras på många platser på grund av en ökad frekvens av skyfall, höga flöden i vattendrag och stigande havsnivåer. Behovet av en hållbar och effektiv markanvändning blir därför allt mer tydlig. Produkten Förutsättningar för skred i finkornig jordart kan bidra till det genom att peka ut områden där det kan finnas förutsättningar för och därmed risk för jordskred. Det är dock av största vikt att informationen används på rätt sätt, vilket en färsk handledning syftar till att underlätta.

Handledningen beskriver vad kartan innehåller, hur den är framtagen och hur och av vem den är tänkt att användas. Dessutom belyser den skredproblematiken med exempel från kartan. Handledningen ger även en generell bakgrund till översiktliga stabilitetsutredningar för att läsaren ska förstå i vilka planeringsskeden kartprodukten kan användas och göra nytta.

Kartan och handledningen är ett resultat av samverkan mellan Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI).

Läs handledningen (SGU-rapport 2018:17, nytt fönster)

Information om produkten Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Gå direkt till kartvisaren (nytt fönster)

Senast granskad 2018-10-18