Mattias Göransson/SGU. Flack hällyta med asymmetriskt veckad metagråvacka

2 oktober 2018

Bra berggrund i Göteborgs grannkommuner

Stora delar av berggrunden i Kungälv och Kungsbacka lämpar sig väl som ballast för byggande. Lokalt använt bergmaterial kan bidra till att minska antalet tunga transporter och därmed minska klimatbelastningen.

För att säkra materialförsörjningen i svenska tätorter krävs ofta att samhället importerar ballastmaterial från angränsande kommuner. Kungälv och Kungsbacka är två angränsande kommuner till Sveriges näst största stad - Göteborg. Mot den bakgrunden har SGU undersökt bergmaterialens egenskaper för byggandet och sammanställt den kunskapen i Onsala, en del av Kungsbacka kommun, och Kungälv.

SGU:s undersökning visar att nästan 50 procent av Kungälvsområdets berggrund bedöms som lämplig för användning som bärlager och förstärkningslager samt även för asfaltbundna lager. Bergarterna i Kungälvsområdet har generellt god motståndskraft mot fragmentering (låg sprödhet).

En gnejsgranit i sydöstra delen av Kungälvsområdet uppvisar något förhöjd gammastrålning vilket får till följd att aktivitetsindexet överstiger 2 vid en lokal nordost om Kungälv. Övriga bergarter inom undersökningsområdet visar låga aktivitetsindex.

När det gäller Onsalaområdets berggrund så bedöms mer än 85 procent vara lämpligt som bär- och förstärk­ningslager vid vägbyggnation och i flera fall även i asfaltbundna lager. Precis som i Kungälv har bergarterna i Onsalaområdet generellt sett god motståndskraft mot fragmentering.

Ett område i norr samt ett område i öster vid Kungsbacka visar förhöjd gammastrålning, med aktivitetsindex som överstiger 2.

Vid prospektering och planering för uttag av berg i såväl Kungälv som Onsala bör bergkvalitetskartan kom­pletteras med egna mer detaljerade undersökningar.

Läs Beskrivning till bergkvalitetskartan Kungälv

Läs Beskrivning till bergkvalitetskartan Onsala

Senast granskad 2018-10-02