28 maj 2018

SGU yttrar sig om kalkbrytningens risk för påverkan på angränsande våtmarker

Remiss till Mark- och miljööverdomstolen angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun.

SGU har yttrat sig över Naturvårdsverkets hydrogeologiska utredningar och slutsatser från 2015. Vårt yttrande kommenterar även hur vi tidigare har uttalat oss i ärendet samt vilka principer vi anser ska gälla för skyddsåtgärder utifrån sökt vattenverksamhet.

SGU värdesätter utförda fältundersökningar. Vi håller med om att berggrunden är ytligt uppsprucken men konstaterar att utredningarna inte ändrar uppfattningen om att berget är tätare mot djupet och att flödet där styrs av horisontella lager med lera och märgel. I sammanfattning tydliggör SGU att  vattenkvaliteten och vattenbalansen i rikkärren är viktig för dessa ekosystems bevarandestatus. Utan skyddsåtgärder skulle rikkärren kunna hotas av ett framtida dagbrott.

SGU anser att det även under drift av en bergtäkt skulle kunna vara möjligt att skydda angränsande känsliga våtmarker genom väl planerade skyddsåtgärder som kan försörja hotade naturtyper med rätt mängd vatten av rätt kvalitet. Åtgärder måste förankras i det hydrauliska samspelet, till exempel mellan läckande sildammar och ytligt uppsprucken berggrund. Systemen måste försörjas med ett vatten vars kvalitet kontrolleras noggrant.

Läs yttrandet här

 

Senast granskad 2018-05-28