3D-modell av den regionala veckningen av berggrunden i Stockholmsområdet

SGU. Schematisk 3D-modell av den regionala veckningen i berggrunden i Stockholmsområdet.

14 maj 2018

Ny rapport om Stockholmsområdets geologi

Ett av SGU:s pågående uppdrag är att förbättra kunskapen om och förståelsen av de geologiska förhållandena i Stockholm. Syftet är att förse samhället med bästa möjliga information, där inte minst bergbyggnadsbranschen är en viktig del.

Rapporten utgör ett komplement till den uppdaterade byggnadsgeologiska kartan över Stockholmsområdet som finns på SGU:s webbplats. Innehållet är baserat på tillgänglig intern (SGU) och extern geologisk information. Syftet med rapporten är att ge en kortfattad beskrivning av de berggrundsgeologiska och jordartsgeologiska förhållandena, liksom av den geologiska utvecklingen i Stockholmsområdet.

Förståelsen av samspelet mellan de jordartsgeologiska förhållandena och grundvattnet är viktig för att undvika sättningar i marken och förstörd infrastruktur. På samma sätt är kunskapen om de geologiska förhållandena och berggrundens tektoniska utveckling en hjälp för att förstå och förutsäga bergstabilitet och grundvattenrörelser.

Rapporten är uppdelad i två huvudkapitel. Det första behandlar berggrundsgeologin och det andra jordartsgeologin. Därefter följer två bilagor som redogör för erfarenheter från infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet.

Stockholmsområdets berggrund, jordarter, geologiska utveckling och erfarenheter från infrastrukturprojekt, SGU-rapport 2018:08 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Besök även SGU:s sida "Geologi i 3D" där bland annat skiktet Stockholm byggnadsgeologi finns:

Länk till SGU:s 3D-visare "Geologi i 3D" (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-08-27