Deformationsstrukturer i ca. 2,1 miljarder år gamla lager av basalt och dolomit

Benno Kathol. Deformationsstrukturer i ca. 2,1 miljarder år gamla lager av basalt och dolomit, Storön i Kalix skärgård.

31 maj 2018

Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbottens län

Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste berggrund publiceras ny geologisk information i form av en rapport från SGU:s Barentsprojekt.

Norrbottens rika mineraltillgångar var kända redan på 1600-talet och sedan dess har prospektering lett till flera fynd. Prospektering, men även andra branscher, kräver tillgång på geovetenskaplig basinformation. Mot den bakgrunden har SGU fått i uppdrag av Regeringen att samla in modern geofysisk, geologisk och geokemisk information från de nordligaste länen i Sverige, det så kallade Barentsprojektet. Resultat från ett delprojekt inom Barentsprojektet redovisas nu i en rapport från en stor karteringsinsats i södra Norrbotten.

Den södra delen av Norrbottens län är ett geologiskt sett föga undersökt och prospekterat område. Det ligger mellan två av Sveriges stora malmproducerande regioner, nämligen malmfälten i norra Norrbottens län och Skelleftefältet i Västerbottens län. Berggrunden i området består huvudsakligen av paleoproterozoiska kristallina bergarter (2,5-1,6 miljarder år gamla) tillhörande den fennoskandiska skölden, som utgör huvudämnet i den här rapporten. Mindre utrymme har ägnats åt bergarterna i den yngre sedimentära pålagringen och i berggrunden i den kaledoniska orogenen i områdets västligaste del.

Syftet med delprojektet i södra Norrbotten var att sammanställa och harmonisera befintlig geologisk information samt att presentera uppdaterade databaser och en samstämmig tolkning av berggrunden i området. Tyngdpunkten i undersökningen lades på revidering och uppdatering av:

  • ytbergarternas stratigrafi,
  • underindelningen av intrusiva bergartsled,
  • information om och klassificering av mineralförekomster,
  • kunskapen om det regionala strukturmönstret,
  • kunskapen om de metamorfa förhållandena och
  • den geofysiska informationen.

Projektets strategiska mål var att, genom att tillhandahålla uppdaterad och utförlig geovetenskaplig information, stödja prospekterings- och gruvindustrin för att förbättra Sveriges konkurrenskraft inom mineralnäringen. Ny och allmänt tillgänglig geovetenskaplig information från den aktuella regionen kan hjälpa prospekterings- och gruvföretag att minska sina risker och prospekteringskostnader och främjar därigenom ekonomisk utveckling. Dessutom bidrar utökad geologisk kunskap till en effektiv, miljövänlig och långsiktigt hållbar resursanvändning.

Läs rapporten (stor fil, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Barentsprojektet

Senast granskad 2018-05-31