Kristian Schoning/SGU. Vy över norra Stockholm

17 maj 2018

Hållbar ballastförsörjning i Stockholms och Uppsala län

Stora investeringar i byggande och infrastruktur planeras i Stockholms- och Uppsalaregionen. SGU har mot den bakgrunden tagit fram en rapport om hållbar ballastförsörjning för att möta det ökade behovet av ballast i denna växande region.

Med utgångspunkt i behovet av material, motstående intressen och geologiska förutsättningar dras i rapporten slutsatser om möjligheterna till en hållbar materialförsörjning för det ökade behovet av ballast i regionen. Rapporten och dess kartunderlag kan användas som planeringsunderlag i samhällsplanering och vid bedömning vid tillståndsgivning för täktverksamhet.

I rapporten poängteras vikten av att se ballastförsörjning som en mellankommunal fråga och som en del i samhällsplaneringen. Detta är angeläget eftersom de tillgängliga områden för täkter där bergmaterialet är av rätt kvalitet är starkt begränsade.

Befintliga täkter och områden med berg av god användbarhet som ballast behöver ses som av strategiskt och allmänt intresse för materialförsörjningen. För en god hushållning med markområden ska nya täkter lokaliseras till områden där berget har god användbarhet för flera användningsområden.

Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala län. SGU-rapport 2018:09 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2018-05-17