Lena Lundqvist/SGU

15 maj 2018

Geologi för en ny generation höghastighetsjärnväg i Sverige

Som en del av arbetet med höghastighetsjärnväg har SGU fått i uppdrag att kartlägga berg, jord och grundvatten längs sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Jönköping.

SGU har slutit avtal med Trafikverket om att förbättra de befintliga geologiska databaserna med information om berggrunden, jordlagren och grundvattnet i området Lund-Hässleholm och Linköping-Jönköping. Arbetet, som omfattar fältkartering, geofysiska mätningar, sammanställning och analys av tidigare gjorda undersökningar samt geologisk modellering, har startat under våren 2018 och ska vara helt klart under 2019. Sammantaget kommer ett femtontal geologer, hydrogeologer och geofysiker arbeta med detta.

Den förbättrade geologiska informationen kommer att vara ett viktigt underlag i planeringen av höghastighetsjärnvägen Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, som går in i en mer intensiv fas under 2019. 

Senast granskad 2018-05-15