16 maj 2018

Helikoptermätning letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

SGU letar efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna har inletts över östra Östergötland.

De rekordlåga grundvattennivåerna i Sverige under förra året, bland annat i Östergötland, som delvis kan vara resultatet av klimatförändringen, har uppmärksammat behovet av en säkrare vattenförsörjning i stora del av landet. Som ett led i detta arbete ska SGU med hjälp av flygburen geofysik leta efter nya grundvattentillgångar med preliminär start den 28 maj i Östergötland, beroende på flygförhållandena.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av marken under ytan och identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan årets slut.

– Regeringen har intensifierat jakten på vatten. På flera håll i landet har SGU tack vare mätningarna kunnat peka ut områden där nya grundvattentäkter kan skapas. Målet måste vara att vattenförsörjningen ska fungera – oavsett var i landet du bor, säger Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM på uppdrag av SGU.

För mer information och kartor över flygområdet, läs mer här

Senast granskad 2018-05-16