Maj

 • Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbottens län

  Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste berggrund publiceras ny geologisk information i form av en rapport från SGU:s Barentsprojekt.

  31 maj 2018

 • Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGU och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional kustsamverkan för att motverka stigande havsnivåer och stranderosion.

  29 maj 2018

 • SGU bidrar till ökad kunskap om kritiska råvaror i EU

  Tillgången på kritiska råvaror är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. Mot den bakgrunden deltar SGU i ett EU-projekt för att ta fram de kritiska råvaror som behövs i allt från mobiltelefoner till snabbtåg.

  29 maj 2018

 • SGU yttrar sig om kalkbrytningens risk för påverkan på angränsande våtmarker

  Remiss till Mark- och miljööverdomstolen angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun.

  28 maj 2018

 • GDPR och personuppgifter på SGU

  Från och med den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med en EU-förordning som kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

  24 maj 2018

 • Grundvattennivåer i maj

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i stora delar av landet.

  23 maj 2018

 • Hållbar ballastförsörjning i Stockholms och Uppsala län

  Stora investeringar i byggande och infrastruktur planeras i Stockholms- och Uppsalaregionen. SGU har mot den bakgrunden tagit fram en rapport om hållbar ballastförsörjning för att möta det ökade behovet av ballast i denna växande region.

  17 maj 2018

 • Helikoptermätning letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

  SGU letar efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna har inletts över östra Östergötland.

  16 maj 2018

 • Geologi för en ny generation höghastighetsjärnväg i Sverige

  Som en del av arbetet med höghastighetsjärnväg har SGU fått i uppdrag att kartlägga berg, jord och grundvatten längs sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Jönköping.

  15 maj 2018

 • Ny rapport om Stockholmsområdets geologi

  Ett av SGU:s pågående uppdrag är att förbättra kunskapen om och förståelsen av de geologiska förhållandena i Stockholm. Syftet är att förse samhället med bästa möjliga information, där inte minst bergbyggnadsbranschen är en viktig del.

  14 maj 2018

 • Nya kunskaper om gruvor och miljö i Tanzania

  Kursen ”Environmental management of mines” är avslutad i Tanzania, och både utbildare och deltagare åker hem med nya kunskaper om gruvor och miljö.

  9 maj 2018

 • Lågflygning

  Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår från den 14 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  8 maj 2018

 • Metallpriser i maj

  Det har varit ryckigt på metallprismarknaden den senaste månaden.

  8 maj 2018

 • Upptäckten av litium fyller 200 år

  Grundämnet litium är hett eftertraktat som material för modern batteriteknik. Upptäckten gjordes i mineral från Utö i Stockholms skärgård för 200 år sedan.

  3 maj 2018