Foto av kustdyn, Höllviken, Skåne.

Foto: Magnus Persson, SGU

26 juni 2018

Stora värden hotas av stigande havsnivåer

Många svenskar bor vid kusten och stora fastighetsvärden påverkas därför om havsnivån stiger med en meter. Flera myndigheter, däribland SGU, efterlyser mot den bakgrunden bättre data kring våra kuster och sjöar.

Prognoser från SMHI om framtida havsnivåer förutspår att medelvattenståndet kan höjas med ungefär en meter i södra Sverige, medan norra delarna av landet får mindre effekter. Havsnivåhöjningen kan dock enligt bli dubbelt så stor i de fall där hård väderlek och ogynnsamma bottenförhållanden skapar förutsättningar för extrema tillfälliga nivåhöjningar.

Enligt färsk statistik från SCB bor mer än var tionde person inom 500 meter från kusten/ sjöarna och marknadsvärdet för privatägda fastigheter inom samma begränsade område uppgår till hela 3 284 miljarder kronor, oräknat värdet på offentliga fastigheter.

Ett stort antal människor i landet kommer därför på sikt att påverkas av förändringarna, samtidigt som stora fastighetsvärden hotas direkt eller indirekt genom störningar på infrastruktur och anläggningar som fastigheterna är beroende av.

Lena Söderberg, generaldirektör på SGU, ser behovet av ett nationellt kartläggningsprogram och betonar att de geologiska förhållandena behöver kartläggas för att möjliggöra bättre miljökonsekvensbedömningar och andra samhällsintressen som påverkas av havsnivåhöjningarna:

- Havsnivåhöjningarna kan på sikt bli ett allvarligt problem i södra och sydvästra Sverige där landhöjningen är liten och där delar av kusten är synnerligen känslig för erosion, säger hon.

Lantmäteriet, SGU och Sjöfartsverket håller under Almedalsveckan ett gemensamt seminarium i frågan ombord på SGU:s forskningsfartyg Ocean Surveyor. Seminariet fokuserar på kommunernas och länsstyrelsernas behov av mer detaljerad geodata för klimatanpassningen. I samband med seminariet finns möjlighet att få mer information kring frågeställningarna.

Läs mer om SGU:s seminarier i Almedalen 2018

Läs mer om hotet från stigande havsnivåer på lantmäteriets webbplats 

Senast granskad 2018-06-26