På bilden syns en brun skylt som det står vattentag på.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

12 juni 2018

Sjunkande grundvattennivåer

SGU:s mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden.

Det goda utgångsläget för grundvattentillgången under mars-april har i och med högsommarvädret den senaste månaden förändrats. Detta medför att de som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen. I kustnära områden bör generellt en viss försiktighet iakttas eftersom det där är vanligt med sinande brunnar och saltvatteninträngning även vid normala förhållanden.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis används för den kommunala vattenförsörjningen, förändras inte lika snabbt som i de små magasinen och några särskilda problem med vattentillgången framgår inte av SGU:s observationer. Lokala avvikelser förekommer dock vilket inte utesluter att vissa vattentäkter kan ha problem med vattenförsörjningen.

Även om grundvattennivåerna i stora magasin ligger nära det normala för årstiden är det viktigt att följa de bevattningsförbud som utfärdas. Lokala avvikelser förekommer och vattenverkens kapacitet kan begränsa tillgången.


Nivåer i litet magasin i Motala

Exempel på låg grundvattennivå från ett av SGU:s observationsrör i närheten av Motala. Den svarta kurvan visar uppmätt nivå. Den gröna kurvan visar normalvärdet för årstiden och den röda visar lägsta värdet.

Senast granskad 2018-06-12