Peter Dahlqvist/SGU

20 juni 2018

SGU i samarbete med Naturvårdsverket om våtmarker

SGU ska på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram geologiska underlag och beslutsstöd till regeringens satsning på våtmarker.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beviljas två miljoner kronor per år under en treårsperiod för att medverka i genomförandet av regeringens våtmarkssatsning. SGU kommer att ta fram nödvändiga geologiska underlag, vägledningar samt ge stöd till länsstyrelserna vid administration av olika våtmarksprojekt.  

Våtmarkssatsningen är en treårig satsning under åren 2018 – 2020. Satsningen uppmuntrar länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer i Sverige till att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker. Viktiga syften med satsningen är att öka tillskottet till grundvattnet och stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

-  Våtmarkssatsningen kommer dra nytta av den utökade grundvattenövervakning som SGU utför i bristområden. Vår kunskap om grundvatten, jordlager och berggrund kommer till nytt  vid bedömningar av hur våtmarker bildar och samlar grundvatten, säger Björn Holgersson statsgeolog på SGU.

SGU kommer att ta fram kartunderlag som lyfter fram jordart, jorddjup, pågående dränering, tillrinning, uttagspotential mm, och som kan användas som underlag för projektplanering och effektuppföljning utifrån ett grundvattenperspektiv. Vidare kommer SGU också att utarbeta vägledningar som beskriver våtmarkers hydrogeologiska roll och hur de olika kartunderlagen kan användas för att uppnå våtmarkssatsningens syften. 

Senast granskad 2018-06-20