Mats Engdahl/SGU

31 januari 2018

Ny vägledning om ras, skred och erosion

En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor finns ute nu. Vägledningen har tagits fram av Statens geotekniska institut i samverkan med SGU och andra myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. Rätt använda ger underlagen en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och samhällsplanering.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data och visas i den webbaserade kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion. I kartvisningstjänsten finns även produktblad som beskriver underlagen.

Nya kartunderlag i kartvisningstjänsten är en riksöversikt över stranderosion från SGU och översiktlig stabilitetskartläggning i morän och grovkorniga jordarter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andra nya kartunderlag som lagts till i tjänsten är översvämningskartläggningar från MSB och SMHI, samt information från geoteknisk sektorsportal. Fler underlag kommer under året.

Den nya utgåvan av vägledningen har även förtydligats med bland annat en ordlista.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket. SGU bidrar med ett antal underlag som visar bland annat jordart, erosion och förutsättning för jordskred.

Ta del av vägledningen och kartvisningstjänsten på SGI:s webbplats

Senast granskad 2018-01-31