Efterbehandling av Åsbro.

Efterbehandling av Åsbro.

Foto: Helena Andersson, SGU.

24 januari 2018

Danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer hållbara metoder för att rena marken.

Det dansk-svenska utvecklingsprojektet ”Hållbar Soil Mixing” syftar till utveckla metoder för en mer hållbar rening av jord. Bakom projektet står Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark samt Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige. Parterna, som ansvarar för sanering av förorenade mark i respektive Danmark och Sverige kompletterar varandra med olika kunskaper.

– I Sverige finns det stor erfarenhet av att stabilisera lerjord så att den kan bebyggas, medan det i Danmark finns stor expertis på sanering av jordföroreningar, och då särskilt när det gäller klorerade lösningsmedel, säger Klas Arnedal, enhetschef på SGU.

Målet är att utveckla en hållbar efterbehandlingsmetod som använder 20 till 30 procent mindre energi än tidigare metoder. En stor ”visp” blandar järnpartiklar i jorden och bryter ner föroreningen till mindre och ofarliga delar. Men metoden försvagar i gengäld jordens bärkraft så man är tvungen att förbättra de geotekniska egenskaperna genom att tillsätta exempelvis cement . I Sverige har framförallt Statens Geotekniska institut denna expertis.  

– SGI:s stora kunskap om markens byggbarhet med hjälp av stabilisering med olika bindemedel bidrar till att utveckla en ny energieffektiv efterbehandlingsmetod.  Arbetet ska mynna ut i en vägledning för hur tester av bindemedelsrecept bör utföras vid utvärdering av olika åtgärdsmetoder”, förklarar Helene Kennedy avdelningschefen på SGI.

Stora mängder förorenad mark och begränsade ekonomiska resurser för efterbehandling gör det nödvändigt att utveckla nya och mer effektiva metoder. Ett annat syfte med projektet är att den nya metoden också ska kunna exporteras till utlandet. Resultaten i Hållbar Soil Mixing kan därför också få betydelse för det framtida uppdragsarbetet hos SGU och SGI.

Fakta

  • Hållbar Soil Mixing startades i oktober 2017 och löper över tre år.
  • Hållbar Soil Mixing  är det första i sitt slag där danska och svenska myndigheter går samman i ett långvarigt samarbete. 
  • Budgeten är på drygt 10 miljoner danska kronor, varav hälften är finansierat med stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som ett led i deras grön ekonomi-satsning.
  • År 2016 var den samlade ekonomiska ramen i Sverige 397 miljoner kronor för arbetet med efterbehandling av förorenad mark.  8000 platser i Sverige bedöms vara mycket förorenade. Men totalt finns cirka 80 000 områden som kan vara förorenade i Sverige. 

Senast granskad 2018-01-30