Januari

 • Ny vägledning om ras, skred och erosion

  En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor finns ute nu. Vägledningen har tagits fram av Statens geotekniska institut i samverkan med SGU och andra myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

  31 januari 2018

 • Geopraktisk - en språngbräda till jobb för nyanlända

  Idag lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geopraktisk - en jobbguide för nyanlända.

  31 januari 2018

 • Danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

  Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer hållbara metoder för att rena marken.

  24 januari 2018

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala i stora delar av landet.

  24 januari 2018

 • Bättre miljöprövning av svenska gruvor

  SGU har i ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, svenska gruvbolag och branschorganisationer medverkat till en handbok för att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor.

  22 januari 2018

 • Kobolt – en konfliktfylld metall

  Kobolt är en huvudkomponent i de moderna batterier som driver våra mobiltelefoner, datorer och elbilar. Men hur hållbar är produktionen av kobolt?

  22 januari 2018

 • Ny portal om grundvattennivåer

  SGU tar ett samlat grepp om informationen kring grundvattennivåer genom en ny portal som ger en mer överskådlig bild av det aktuella grundvattenläget och visar hur det framtida klimatet påverkar grundvattnet.

  18 januari 2018

 • Stort forskningsprojekt inom EU ger ökad kunskap om sällsynta jordartsmetaller

  EU:s storsatsning på sällsynta jordartsmetaller, EURARE, är i mål efter fem år. Projektet har ökat kunskapen om sällsynta jordartsmetaller inom EU och skapat förutsättningar för egen utvinning och minskat importberoende.

  18 januari 2018

 • SGU medverkar till att skapa gröna jobb

  SGU har tillsammans med Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna fått ett treårigt regeringsuppdrag för enklare vägar till jobb och för att via samverkan ta tillvara den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna.

  17 januari 2018

 • Allvarliga slamskred i USA - kan hända även i Sverige

  Allvarliga slamskred i Kalifornien i början på 2018 har gjort många hemlösa och orsakat ett antal omkomna. Även om förhållandena är olika kan slamskred även förekomma i Sverige.

  10 januari 2018

 • Metallpriser under 2017

  Det var rejäla upp- och nedgångar på metallpriserna under 2017, men med en ökning av priset på de flesta metaller sett över hela året. Utvecklingen inom fordonsindustrin mot fler elbilar fick priserna på specialmetaller som litium och kobolt att öka kraftigt.

  9 januari 2018

 • SGU utsedd som behörig myndighet för konfliktmineral

  Regeringen har utsett SGU som ansvarig myndighet för det svenska genomförandet av en ny EU-förordning om konfliktmineral som ska börja gälla från och med 2021

  3 januari 2018