Henrik Mikko/SGU

14 februari 2018

Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

I våra kartvisare finns nu aktuella jordartsdatabaser för Siljansområdet i Dalarna, Hertsångersälvens avrinningsområde i Västerbotten och längs Örekilsälven från Munkedal upp till Dals-Ed i Dalsland samt för grundvattenförekomster i Örebro, Jönköpings och Västra Götalands län.

Aktuell och tillgänglig information om jordarternas utbredning är viktiga underlag för en mängd olika tillämpningar inom samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet samt förutsättningar för erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

Nya områden med uppdaterad jordartsinformation

  • Skredkänsliga områden vid Örekilsälven från Munkedal upp till Dals-Ed (Dalsland).

  • Områden kring utpekade viktiga och sårbara grundvattenförekomster vid Kopparberg, Gislaved och Tranemo.

  • Siljansområdet i Dalarna. Jordartskartan har förbättrats i  samband med ett pågående EU-stött samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som berör geologiska naturvärden (GEARS, Geologiskt arv i inre Skandinavien). Här kan nämnas att vi till exempel funnit många tidigare okända strandlinjer som representerar HK (Högsta kustlinjen) och andra issjöstrandlinjer samt issjödeltan som kan relateras till dessa strandlinjer. Vi har också fått en bättre bild av hur området utvecklats under istiden och identifierat åtskilliga drumlinformer och smältvattenrännor på olika nivåer runt Siljan. Den nya informationen tillför viktig kunskap för att beskriva den geologiska utvecklingen och lyfta fram värdefulla och skyddsvärda platser som ingår i vårt geologiska arv.
    Läs mer om projektet GEARS (nytt fönster)

  • Hertsångersälvens avrinningsområde i Västerbotten. I samband med ett EU-stött samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland (VIMLA) har jordartskartan också uppdaterats. Informationen används nu inom projektet som ett underlag för att ta fram kartor som visar förutsättningar för sura sulfatjordar. 
    Läs mer om projektet VIMLA (nytt fönster) 

  • Fyra mindre områden runt den så kallade Pärvie-förkastningen väster om Kiruna i Norrbotten har också de levererats i samband med ett pågående forskningsprojekt på SGU som handlar om berggrundsrörelser under istiderna och strax därefter.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

SGU:s kartvisare

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för jordartsinformation i skala 1:25 000 - 1:100 000 i januari 2018.

 

Jordartsinformation_täckningskarta över Sverige

Täckningsgrad för SGU:s jordartsinformation, januari 2018.

Senast granskad 2018-02-19