Februari

 • Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

  Nu släpps data från SGU:s flyggeofysiska mätningar i Bergslagen 2017 med information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt data om markens elektriska ledningsförmåga.

  28 februari 2018

 • Grundvattennivåer i februari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

  22 februari 2018

 • Nya data visar jordarternas sammansättning

  Data från produkten ”Jordartsanalyser” kan användas i kombination med SGU:s jordartskartor för att bättre bedöma markegenskaper, så som genomsläpplighet och risk för erosion.

  22 februari 2018

 • Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

  Sverige och Finland samarbetar för att vidareutveckla det geologiska världsarvet och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare.

  19 februari 2018

 • Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

  I våra kartvisare finns nu aktuella jordartsdatabaser för Siljansområdet i Dalarna, Hertsångersälvens avrinningsområde i Västerbotten och längs Örekilsälven från Munkedal upp till Dals-Ed i Dalsland samt för grundvattenförekomster i Örebro, Jönköpings och Västra Götalands län.

  14 februari 2018

 • Goda förutsättningar för material till miljö- och innovationsteknik i Sverige

  SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen.

  14 februari 2018

 • Metallpriser i januari

  Metallpriserna under januari höll sig i stort lugna. Den allt större efterfrågan på material till elfordon sätter dock sina spår på en del metallpriser, inte minst på priset för nickel, som används inom batteritillverkning.

  6 februari 2018

 • SGU beviljar forskningsmedel till fem projekt

  Varje år ger SGU stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. I slutet av 2017 gav SGU stöd till fem forskningsprojekt.

  5 februari 2018