För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Tobias Flygar

20 december 2018

Målmanual för grundvatten i ny version

Nu finns en ny version av målmanualen för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” som gör det lättare att se miljömålsarbetets resultat. Bland nyheterna finns förslag på uppföljning av grundvattennivåer, vilket tidigare har saknats.

I den uppdaterade målmanualen för miljökvalitetsmålet " Grundvatten av god kvalitet" har SGU gjort en del förändringar. Nytt är att målmanualen nu omfattar fem kärnindikatorer inom miljömålssystemet som finns redovisade på www.sverigesmiljomal.se. Fyra av dessa ansvarar SGU för: Antal vattenskyddsområden, Grundvattnets kvalitet vid enskilda vattentäkter, Bevarandestatus grundvattenberoende naturtyper och Grusanvändning. Den femte indikatorn God status för vatten är gemensam med Havs- och vattenmyndigheten.

I målmanualen föreslås ett antal andra indikatorer som på kortare eller längre sikt kan utvecklas och användas. En förutsättning är bra dataförsörjning. Indikatorer där datatillgången är bristfällig har SGU valt att ta bort eller låta vara vilande. Nya förslag har istället givits på uppföljning av grundvattennivåer, något som hittills saknats, vilket sett utifrån de senaste årens låga grundvattennivåer är angeläget. Under utveckling är också en indikator om grundvattenkvaliteten i kommunala vattentäkter.

Målmanualer tas fram i arbetet med Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Syftet med manualerna är att få till stånd en konsekvent, transparent och robust miljömålsuppföljning. Under 2014 togs en första version fram och under 2018 har arbetet pågått med att göra målmanualerna aktuella.

Läs mer om SGU:s arbete med miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet

Ladda ned målmanual för bedömning och uppföljning av miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet"

Senast granskad 2018-12-20

Kontaktperson

  • Lars-Ove Lång

    Telefon: 031-7082660
    Ort: Göteborg
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post