12 december 2018

Allt mer underlag om ras, skred och erosion

Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med jorddjupsdata och information om hur skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

Vägledningen har uppdaterats med SGU:s jorddjupsdata, något som är viktigt vid nästan alla undermarksarbeten som brunnsborrning och byggarbeten, men också för dricksvattenfrågor och skydd av grundvattnet. En annan nyhet är att vägledningen nu innehåller information från Skogsstyrelsen om områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. När informationen används på rätt sätt ger den en bra grund för en säker och hållbar markanvändning och planering. Till vägledningen hör en webbaserad kartvisningstjänst, där underlagen visas som GIS-lager.  

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion. Den kan också vara till hjälp vid planering av skogliga åtgärder.

Vägledningen har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter. Förutom SGU medverkar Statens geotekniska institut (SGI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SMHI, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

Länk till vägledningen på SGI:s webbplats (nytt fönster)

Läs mer om SGU:s jorddjupsdata här

Senast granskad 2018-12-12