På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

20 augusti 2018

SGU crowdsourcar data om brunnar

Genom ett nytt regeringsuppdrag ska SGU göra det möjligt för kommuner och enskilda brunnsägare att själva rapportera in brunnsdata till SGU – så kallad crowdsourcing – för att på så sätt öka kunskapen om Sveriges grundvattenförhållanden.

Det är nu den tredje sommaren i rad med mycket låga grundvattennivåer. Sommaren 2018 har varit en av de varmaste som hittills noterats och stora delar av augusti präglades av svår torka. Svåra skogsbränder flammade upp i framför allt Dalarna och Hälsingland och nu mot slutet av sommaren har vi sett en hel del kraftiga regn- och åskskurar med översvämningar som följd. SMHIs beräkningar tyder på att extremt väder kommer att bli allt vanligare och det vi kan konstatera är att det är helt avgörande att alla delar av samhället hjälps åt för att möte de nya utmaningar vi ställs inför. 

SGU:s nya uppdrag är ett led i arbetet med att öka kunskapen om grundvattnet, kunskap som behövs för att kunna säkra en robust vattenförsörjning (dricksvatten, bevattning, energi, industriprocesser, djurhållning m.m.) på nationell nivå. I och med uppdraget ökar SGU sitt stöd till kommuner och länsstyrelser ytterligare – både vad gäller vattenplanering men också med underlag som hjälper kommunerna och länsstyrelserna att svara på en ökande mängd frågor från allmänheten.

För att få mer detaljerad information om grundvattnet kommer myndigheten i det här uppdraget ta hjälp av bland annat kommuner och enskilda brunnsägare för att komplettera och förbättra sina data.

- Den information vi får in hjälper oss att kunna förutse vilka områden som är sårbara för torka och vilka insatser som behövs för att undvika en allvarlig vattenbrist. Det kommer att vara värdefullt i SGU:s arbete med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert vid SGU.

SGU ska i dialog med kommuner, lokalsamhälle, företagare och andra berörda kvalitetssäkra och komplettera informationen i SGU:s databaser om grundvatten. Kommunerna lämnar redan idag information till SGU men detta ska utvecklas ytterligare. Dessutom kommer även bland andra brunnsägare kunna skicka in information till SGU (crowdsourcing).

De senaste somrarnas låga grundvattennivåer är en följd av minskade nederbördsmängder och torka. Detta har fått allvarliga konsekvenser för privatpersoner, lantbrukare, industri och kommuner. De låga nivåerna kan medföra sinande brunnar och kvalitetsproblem, som till exempel saltvatteninträngning.

Uppdraget görs i samverkan med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk och ska slutrapporteras till regeringskansliet den 28 februari 2019.

- Jag är positiv till att utveckla myndighetens data genom att ta hjälp av kommuner, företagare och fastighetsägare, och att vi gör detta samverkan med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk, säger Lena Söderberg, generaldirektör SGU.

Läs mer på regeringens webbplats

Senast granskad 2018-08-20