SGU har tillsammans med länsstyrelsen i Skåne län arbetat fram ett övervakningsprogram för grundvattennivåer i anslutning till tio utvalda rikkärr. Arbetet presenteras i en rapport som redovisar urvalskriterier, råd för etablering av grundvattenrör och metodik för övervakning av grundvattennivåer.

Övervakningens syfte är att skapa bättre kännedom om grundvattenförhållandena, som är en kritisk förutsättning för rikkärrens existens, för att på så vis skapa möjligheter att följa upp planerade och genomförda åtgärder. I rapporten beskrivs också förutsättningarna i de tio olika rikkärrsområdena med avseende på deras naturvärden, förekomst av skydd, platsernas geologiska och hydrogeologiska förhållanden samt erfarenheter från arbetet med att sätta grundvattenrör.

Arbete med rikkärren är en del av SGUs arbete med miljömålet "Grundvatten av god kvalitet", och förvaltning av grundvattenberoende ekosystem.

Läs rapporten "Övervakning av grundvattennivåer i anslutning till rikkärr i Skåne län" (pdf, öppnas i nytt fönster)