Vad är innovationskritiska metaller och mineral?

Så kallade innovationskritiska metaller och mineral är material som är nödvändiga för utvecklingen av förnybara energikällor (vindkraft och solkraft), energilagring (batterier) och högteknologiska produkter (datorer och mobiltelefoner). Exempel på sådana metaller och mineral är indium, kobolt, de sällsynta jordartsmetallerna och grafit. Den absoluta merparten av dessa metaller och mineral produceras utanför EU. EU-kommissionen har varnat för att en eventuellt bristande tillgång kan bromsa utvecklingen av grön teknik och försena omställningen till fossilfria energikällor.

Projektets genomförande

Genom multidisciplinära undersökningar ökas kunskapen om och förståelsen för de processer som bildat förekomster av innovationskritiska metaller och mineral. Därmed erhålls bättre underlag för identifiering och eventuell prospektering av ytterligare förekomster i framtiden. Inom projektet ryms ett flertal delprojekt som berör olika typer av undersökningar, kartläggningar och analyser med syftet att dokumentera förekomster av innovationskritiska metaller och mineral i Sverige. Samtliga områden som ingår i projektet ligger i Bergslagen med omgivningar.

Provtagning och analys av primärt och sekundärt material

Bergmaterial från kända gruvområden analyseras med avseende på litogeokemi för att utreda var innovationskritiska metaller och mineral uppträder. Material från såväl primära förekomster (mineraliseringar och berghällar) som sekundära förekomster (varphögar och sandmagasin) ingår i arbetet. En del material finns redan tillgängligt i form av arkivprover och borrkärnor, men ytterligare provtagning är också planerad.

Undersökning och kartläggning av nyckelområden med kända förekomster

För att öka förståelsen för de malmbildningsprocesser där innovationskritiska metaller och mineral ingår planeras multidisciplinära undersökningar och kartläggningar i ett antal nyckelområden. Dessa områden inkluderar Venafältet i södra Närke, Tunabergs bergslag söder om Nyköping samt Gilltjärn-Skrammelfall och Skälsta utanför Sigtuna där förekomster av kobolt och grafit sedan tidigare är kända. Kartläggning av dessa områden sker genom fältundersökning och provtagning av såväl malmförande som omgivande bergartsled samt genom detaljerade geofysiska mätningar. Litogeokemiska analyser av provtaget material ger ökad kunskap om utbredningen av innovationskritiska metaller och mineral.

Geofysiska mätningar

Olika geofysiska data används för att på djupet tolka berggrundens uppbyggnad samt metall- och mineralförekomsters utbredning. Dessa kan alltså användas för att identifiera potentiella malmförekomster redan innan fältarbete inleds. Geofysiska flygmätningar och tyngdkraftsmätningar planeras för att förbättra tillgången på underlagsinformation för såväl den nu förestående kartläggningen som för eventuell framtida prospektering.

Markgeokemisk kartläggning

Befintliga markgeokemiska analysresultat används för att ta fram information och konstruera en markgeokemisk karta över relevanta grundämnen i Bergslagen. Dessa data utgör sedan viktig bakgrundsinformation vid eventuella framtida kartläggningar prospekteringar av innovationskritiska metaller och mineral.

Redovisning av avslutat regeringsuppdrag

Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer. 

Delrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral. Regeringsrapport 2018:01 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ladda ner det arbetsmaterial i form av analyser som samlats inom ramen för regeringsuppdraget här (länk till databas i excelformat)

Inom ramen för regeringsuppdraget har en metod för provtagning av gruvavfall tagits fram av företaget Bergskraft. Ladda ner en beskrivning av metoden här (pdf, öppnas i nytt fönster)