Rärbrunn.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Vattenförsörjningsplaner

En vattenförsörjningsplan ska tala om var vattenresurserna och behoven finns. Planen ska bestå av två delar – en översikt över tillgängliga vattenresurser och en prioritering av vilka resurser som är viktigast.

En vattenförsörjningsplan ska tala om var vattenresurserna och behoven finns – nu och i framtiden. Syftet är att säkerställa tillgången på dricksvatten på lång sikt. Både kommunal och enskild dricksvattenförsörjning ingår, liksom både ytvattentäkter och grundvattentäkter. En vattenförsörjningsplan bidrar också till att uppnå miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag.

Vad är en vattenresurs?

En vattenresurs är en naturresurs som kan användas för dricksvattenförsörjning.

Plan i två delar

En vattenförsörjningsplan ska bestå av två delar. En översikt över tillgängliga vattenresurser och en prioritering av vilka resurser som är viktigast. I översikten görs en inventering av vilka resurser som finns i dag och vilka som förväntas finnas i framtiden. Behoven av dricksvatten ska också identifieras både utifrån situationen idag och i framtiden.

I prioriteringsdelen ingår att identifiera bristområden och sedan prioritera bland dessa. Prioriteringen ska motiveras tydligt och vara förankrad i den egna organisationen. Att identifiera de viktigaste vattenresurserna ingår också i det här steget.

En hänsynsfull samhällsplanering krävs för en långsiktigt hållbar användning, för bevarande och skyddande av viktiga vattenresuser.

En hänsynsfull samhällsplanering krävs för en långsiktigt hållbar användning, för bevarande och skyddande av viktiga vattenresurser.

Grafik: Airi Iliste

Regional vattenförsörjningsplan

SGU rekommenderar att vattenförsörjningsplaner ska göras både på regional och kommunal nivå. En regional plan är ett viktigt verktyg för att samverka om skydd för vattenresurser över kommungränserna. Länsstyrelsen är den aktör som är bäst lämpad att driva detta arbete. Den regionala skalan ger lagom upplösning för att studera tätorters läge, befolkningsmängd, befolkningsutveckling och betydande uttag av vatten. Vattenuttaget bör fokusera på dricksvattenförsörjning, men även översiktligt ta med behov av vatten för andra ändamål som t.ex. bevattning och industrier.

Kommunal vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplanering på den kommunala nivån ger möjlighet till ökad fördjupning. Då kan vattenresursen kartläggas utifrån t.ex. uttagskapacitet, kvalitet och sårbarhet. Det är också viktigt att identifiera verksamheter som kan ha negativ påverkan på vattenresursen. Information om bevattning och uttag till större djurbesättningar passar också bra på den här nivån. SGU förordar att vattenförsörjningsplanen kopplas ihop med viktiga kommunala dokument såsom översiktsplanen och VA-planen.

Intressekonflikter

Vatten är en viktig samhällsresurs som också är föremål för intressekonflikter. Stora grundvattenmagasin sammanfaller ofta med vägar och järnvägar. Användandet av vägar och järnvägar på, eller i anslutning till, ett grundvattenmagasin ger en ökad risk för föroreningar av grundvattnet.

Många grundvattenmagasin i jord utgörs av isälvsavlagringar (grusåsar). Då är det av största vikt att bevara den grundvattenförande geologiska formationen. Uttag av naturgrus kan exempelvis förstöra ett grundvattenmagasin. I miljöbalken 9 kap 6f§ finns lagstöd för att inte tillåta brytning av grus i geologiska avlagringar som har ett betydande värde för vattenförsörjningen.

Många kommuner tar fram materialförsörjningsplaner och i det arbetet är en bra vattenförsörjningsplan värdefull.

Skydda viktiga vattenresurser

Det är viktigt att skydda de vattenresurser som identifieras av vattenförsörjningsplanen och det finns flera sätt att göra detta:

  • Det faktum att vattenresurserna är utpekade i vattenförsörjningsplanen kan anses ge ett visst skydd.
  • Den vanligaste formen av skydd är att inrätta ett vattenskyddsområde.
  • Vattenresurser som planeras att användas för dricksvattenförsörjning i framtiden kan skyddas innan de tas i bruk.
  • Kommunen kan införa lokala hälsoskyddsföreskrifter, med syfte att skydda vattentillgången.

Läs mer:

Havs- och vattenmyndighetens vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Vattenförsörjningsplan- identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning,  SGU-rapport 2009:24 (pdf, nytt fönster)

Vattenskyddsområden (nytt fönster)

Hållbar materialförsörjning, materialförsörjningsplane (nytt fönster)

Grundvatten i översiktsplanen (nytt fönster)