Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges. 

Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. 

SGU finansierar grundvattennätet men dess kemiska mätningar ingår i datavärdskapet.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Havs- och vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

Data som Havs- och vattenmyndigheten finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Läs mer om CC0-licensen.

Kontaktadress för Datavärdskap grundvatten:

grundvatten.datavardskap@sgu.se

Programområde: Sötvatten

Delprogram Undersökning Tidsperiod

Karta
Information

Dataserie Kontakt
Grundvatten, referensstationer Grundvattenkemi, yttäckande Start 1968 Karta
Information
Data

Jakob Nisell

 

Programområde: Skog

Delprogram Undersökning Tidsperiod

Karta
Information

Dataserie Kontakt
Integrerad Monitoring Integrerad Monitoring- Grundvatten (A) Start 1996 Karta
Information
Data

Bo Thunholm

 

SGUs grundvattennät

Delprogram Undersökning Tidsperiod

Karta
Information

Dataserie Kontakt
SGUs grundvattennät Grundvattenkemi, yttäckande Start 1968 Karta  
Information
Data

Bo Thunholm

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Mall och kodlistor
Länk till valideringstjänst
Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer
Kvalitetssystemet Riktlinjer för regional miljöövervakning

Hydrogeologi (nytt fönster) 
Grundvattenkemi, strategier för övervakning (nytt fönster)
Grundvattenkemi - intensiv/integrerad (nytt fönster)
Grundvattenkemi, integrerade typområden (nytt fönster)
Beskrivning av delprogrammen Grundvatten Trendstationer och Grundvatten Omdrevsstationer (nytt fönster)

 Denna sida uppdateras av Sveriges geologiska undersökning. Uppdaterad: 2016-09-09.