Källinventering

Källinventering utanför Jönåker.

Foto: Fredrik Karlsson, SGU

Naturnära jobb och källinventering

Projektet Naturnära jobb inventerar grundvattenkällor runt om i Sverige.

SGU har som en del av satsningen Naturnära jobb tagit fram ett antal platser där det enligt SGU:s och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databaser finns uppgifter om grundvattenkällor. Källorna har inventerats i fält av de personer som deltagit i satsningen. Det praktiska arbetet koordinerades och samordnades av Skogsstyrelsen.

På plats i fält samlades uppgifter in om exakt läge, vattentemperatur och vattenflöde. Källorna dokumenterades också med bilder. Till sin hjälp hade deltagarna GPS:er och en inventeringsblankett som utformats av SGU.

I SGU:s databaser återfinns mellan 4 000–5 000 källor men flera är dubbletter eller har osäker position. Gamla källor som återfinns i Riksantikvarieämbetets databaser kan vara uttorkade men kan då också ha ett kulturhistoriskt värde.

Genom inventeringen har SGU:s databaser kunnat uppdaterats. Det ger en större noggrannhet för källornas lägen och mer aktuella uppgifter på hur stort vattenflödet är från källorna. Genom att källorna finns korrekt registrerade ökar möjligheten att de kan skyddas från till exempel utdikning och körskador. Vi kan också värna dem som möjliga vattentäkter, för framtida bruk och som en beredskapsåtgärd.

I Skogsstyrelsens karttjänst kan du se var i landet som arbetslagen inventerat:

Karta över utförda jobb

Mätning-Ronneby-Naturnära-jobb.jpg

Mätning av grundvattenkälla utanför Ronneby, Blekinge.

Foto: Eva Wendelin, SGU

Senast granskad 2021-08-17