Grundvattennivåer i stora magasin

En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna.

Varför är grundvattennivåerna så låga under sommaren?

På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer. Det är inte ovanligt att nivåerna är 0,5–1 meter under de normala. Under våren och sommaren är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och därmed minskar grundvattenbildningen).

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis cirka en cm per dygn under sommaren.

Vad ska man tänka på när grundvattennivåerna är låga?

Man bör undvika att vattna gräsmattan och tvätta bilen och att använda ”vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar. I vissa kustnära områden, till exempel Stockholms skärgård, bör man vara försiktig med vattenförbrukningen under sommaren, även när grundvattennivåerna är normala.

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

I Götaland och större delen av Svealand brukar grundvattennivåerna vara som lägst under perioden augusti till september. I större delen av Norrland är nivåerna lägst i mars och april.

Hur mycket behöver det regna för att det ska bildas grundvatten?

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder. Om det har varit torrt en längre tid är marken kraftigt uttorkad och mycket nederbörd går först åt till att fukta upp marken innan det kan bildas grundvatten. Man kan jämföra med en torr svamp som måste fuktas innan det kan börja droppa på undersidan.

Vid låga grundvattennivåer behövs det dubbelt så mycket nederbörd som normalt, under en period av 3–4 veckor, för att grundvattennivåerna ska återgå till de normala. Det är i grova drag 100 mm inom 3–4 veckor. Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

Vad är bevattningsförbud?

Låga grundvattennivåer kan ge vattenbrist och då kan kommunen eller länsstyrelsen komma med antingen förbud eller rekommendationer om bevattningsförbud. SGU kan bidra med underlag vid beslut om bevattningsförbud, från mätningarna inom Grundvattennätet.

Grundvatten används för dricksvattenproduktion i de flesta kommuner

Många kommuner använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen kan vara begränsade, vilket innebär att det kan vara svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret om mer vatten används, men kan även inträffa under andra delar av året när det är låga grundvattennivåer på grund av till exempel liten nederbördsmängd.

Vissa kommuners begränsade vattentillgångar ligger till grund för bevattningsförbud året runt. Det kan bland annat innebära att man endast får vattna med handhållen slang och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet. Om man till exempel ska fylla en trädgårdspool är det bra om den fylls sakta och gärna nattetid.