Borrkärnekartering. Foto: Boliden AB

Borrkärnekartering. Foto: Boliden AB

Romain Trystram

FÖR PEDAGOGEN

Så här använder du materialet

Tre teman för årskurs 7-9 och gymnasiet
Geologisk består av tre teman med totalt tio övningar. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier. Syfte med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö. 

Nedan finner du en övergripande matris över alla övningar och vilka kurser samt ämnen de tangerar. Till varje övning finns det även en lärarhandledning.

Tema: Samspel Årskurs 7-9 Gymnasiet
Virtuell fältkurs GEO GEO, NA
Geologi, mineral och ekonomi GEO, SHK GEO, SHK
Markanvändning SHK, GEO, BIO NAK, GEO
Jämställd arbetsplats SHK, HI SHK
     
Tema: Samhälle Årskurs 7-9 Gymnasiet
Samhällsplanering GEO, SHK GEO
Mineralnäringens betydelse GEO, KEMI GEO, NA, SHK
Industrisamhället växer fram HI, GEO, SHK GEO, SHK
Hållbart samhälle GEO, BIO, KEMI GEO, NA
Kritiska material KEMI KEMI, NA
     
Tema: Naturresurser Årskurs 7-9 Gymnasiet
Vår viktigaste naturresurs KEMI, BI NA
Kartan som verktyg GEO, KEMI GEO
Att arbeta med geologi SHK, SV SV
Metaller och mineral GEO, TK GEO


Använd pedagogknappen
Till varje övning har du en pedagogknapp till din hjälp. Du hittar den i övre högra hörnet i varje övning och vid varje tema. Här hittar du en genomgång av övningen, koppling till kurs- och läroplaner samt tips hur du använder det tillhörande materialet.

Övningarnas upplägg
Alla övningar är kopplade till centralt innehåll och kunskapskrav för både årskurs 7-9 och gymnasiet. Du kan själv styra inriktningen och vilka kurser samt mål du vill arbeta med genom att använda de olika delarna i varje övning.

Geologen berättar

  • ”Geologen berättar” ger en koppling till verkligheten och erbjuder samtidigt ett geologiskt perspektiv på frågor kopplade till övningen.

Kom igång!

  • I övningens inledande del får eleverna med hjälp av en inledande text arbeta med några få frågor (diskussionsfrågor). Det är frågor som ska väcka elevernas tankar och inspirera eleverna att söka svar genom att fördjupa sig i de länkar som finns i övningen. Det finns länkar både till SGU:s webbplats men också till externa källor som belyser övningens innehåll.

Uppgift

  • I varje övning finns en uppgift för eleverna. Uppgiften kan med fördel anpassas efter den eller de kurser som eleverna arbetar i genom att kopplas till centralt innehåll och kunskapskrav.  

Gräv djupare

  • Till uppgiften finns även en fördjupning, ”Gräv djupare”. Fördjupningen är tänkt att vara mer utmanande för eleverna samtidigt som den är formbar för dig som lärare. Beroende på vilken kurs du undervisar i, eller hur du tillsammans med kollegor arbetar integrerat över flera ämnen, kan elevernas arbete styras mot centralt innehåll och kunskapskrav.

Exit ticket

  • Med ”Exit ticket" får du som pedagog en snabb återkoppling på vad eleverna har fått ut av arbetet med övningen och vad de har lärt sig. Kopplat till en gemensam genomgång av elevernas svar är metoden ett utmärkt sätt att synliggöra lärande.

Integrerad yrkesvägledning
Till nästan varje övning finns det tydliga kopplingar till framtidens yrken och studier i form av länkar och filmer. Du som pedagog kan enkelt integrera dessa frågor i din undervisning och även arbeta tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare. Det gör att:

  • Eleverna ges möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval,
  • Elevernas utmanas, får problematisera och diskutera alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval, samt
  • Eleverna ges möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.