För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Prospektering i Sverige

Undersökningar av berggrunden med syfte att finna utvinningsbara fyndigheter kallas för prospektering. I Sverige sker ingen statlig prospektering, i stället är det privata företag eller enskilda personer som utför prospekteringen. Prospektering kräver dock speciell kompetens och stora finansiella resurser.

Undersökningsarbete får bedrivas inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen och görs oftast i flera steg som består till exempel av att man tar mindre prover på hällar och mark, mäter med olika typer av instrument och så småningom, när ett intressant område ringats in, eventuellt genomför borrningar. Om borrningar sker görs det oftast inom en liten och begränsad del av undersökningstillståndet. Mark- och miljöpåverkan vid undersökningsarbete är i de flesta fall mycket liten.

Att bedriva prospektering är en tids- och resurskrävande verksamhet som sällan ger utdelning. I Sverige meddelas det cirka 200 nya undersökningstillstånd per år – men det finns bara 12 gruvor i drift. Merparten av allt undersökningsarbete leder alltså inte fram till några brytvärda fynd men kan däremot ge geologisk kunskap som kan vara till nytta för samhället i framtiden.

År 1991 avvecklades det statliga stödet till prospektering. Anledningen var att man från statens sida ansåg att skattemedel inte bör användas till så riskfyllda verksamheter. Medan det fanns statligt stöd låg prospekteringsnivån som högst på 175 miljoner kronor år 1985. Sedan det statliga stödet avvecklats nåddes en toppnivå på knappt 800 miljoner kronor år 2011.

Borrkärnor

Från fynd till gruva – så här går det till

  1. Den som har en idé om var en fyndighet kanske finns behöver ett undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd avser ett specifikt område och det är bergmästaren som beviljar tillståndet. Tillståndet ger ensamrätt till undersökning och gäller för en treårsperiod.
  2. Om anledning finns att miljön kan påverkas väsentligt av undersökningsarbetet krävs ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen.
  3. Efter särskild prövning kan undersökningstillståndet få förlängning med i första hand tre år. Maximal giltighetstid är 15 år.
  4. Om en fyndighet påträffas, och en utvinning bedöms sannolik, beviljar bergmästaren efter samråd med länsstyrelsen bearbetningskoncession. Den som beviljats bearbetningskoncession bestämmer över fyndigheten under den tid koncessionen gäller, vilket normalt är 25 år.

Mer om tillståndsprocessen i "Vägledning för prövning av gruvverksamhet" (pdf, nytt fönster).

Senast granskad: 2020-03-26

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn