Borrhål

Borrhål

Sven Arvidsson

Arbetsplaner och undersökningsarbete

Minsta skada och intrång

Undersökningsarbete ska utföras så att minsta skada och intrång orsakas.

Ekonomisk säkerhet

Ett undersökningstillstånd är förenat med villkor om att tillståndshavaren, innan undersökningsarbeten påbörjas, ska ställa ekonomisk säkerhet avseende ersättning till mark- och sakägare för skada eller intrång som kan uppstå.

Om säkerhet som ska ställas enligt minerallagen inte godkänts av den till vars förmån den ställs, ska säkerheten prövas av länsstyrelsen.

Bergsstaten prövar tvister om ersättning för skada eller intrång som föranleds av undersökningsarbetet.

Medgivande krävs i vissa områden

Undersökningsarbeten inom vissa områden kan kräva medgivande från den som berörs eller av olika myndigheter. Det kan till exempel vara områden nära bostadsbyggnad, kyrka, flygplats, allmän väg eller i så kallat obrutet fjäll.

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller ett område som statlig myndighet har begärt ska avsättas till nationalpark.

Ytterligare tillstånd eller prövningar

Ytterligare tillstånd eller prövningar kan fordras innan undersökningsarbete påbörjas. Ett undersökningstillstånd innebär inte något undantag från bestämmelser i annan lagstiftning som tillkommit till skydd för allmänna intressen. Vilka prövningar som krävs beror på vilken typ av arbeten som ska utföras och förhållandena i det aktuella området. Det är tillståndshavaren som är skyldig att ta reda på vad som krävs och se till att allt som krävs är uppfyllt innan arbetet påbörjas.

Arbetsplan

Undersökningsarbete får endast utföras i enlighet med en gällande arbetsplan.

Arbetsplanen ska upprättas av innehavaren av undersökningstillståndet och vara skriven på svenska. Den ska delges ägaren till den fastighet där arbetet ska bedrivas och innehavare av särskild rätt som berörs. Dessa har möjlighet, att inom 3 veckor från delgivning, framställa invändningar mot arbetsplanen om de motsätter sig det som anges. Om det inte framställs invändningar inom denna tid så blir arbetsplanen gällande.

Om det framställs invändningar mot arbetsplanen så kan tillståndshavaren försöka komma överens med den som invänt om arbetsplanens innehåll. Tillståndshavaren kan också vända sig till Bergsstaten och begära en prövning av arbetsplanen. Arbetsplanen ska fastställas av Bergsstaten och bli gällande om de åtgärder som anges är nödvändiga för en ändamålsenlig undersökning i området och inte medför så stora olägenheter att olägenheterna överväger tillståndshavarens intresse av att få utföra arbetena. Beslutet om fastställelse ska förenas med de villkor som behövs.

En gällande arbetsplan ska sändas till bergmästaren, länsstyrelsen och kommunen. Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som används för renskötsel, ska en gällande arbetsplan även sändas till Sametinget.

Nuvarande regler om vad en arbetsplan ska innehålla trädde i kraft den 1 augusti 2014. Enligt dessa regler ska en arbetsplan innehålla:

  1. tillståndshavarens namn, telefonnummer, postadress och e-postadress samt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till en kontaktperson om tillståndshavaren är en juridisk person,
  2. en beskrivning av vad en arbetsplan är och uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har möjlighet att påverka innehållet i den genom att invända mot den,
  3. en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet,
  4. en karta med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar som visar inom vilket område undersökningsarbetet kommer att utföras,
  5. en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt,
  6. uppgift om när eventuella invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska vara tillståndshavaren till handa och vilken följden blir om någon invändning inte framställs,
  7. uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har rätt att på begäran få en underrättelse om när arbetet på den fastighet som hans eller hennes rätt är knuten till ska påbörjas, och uppgift om när en sådan begäran ska vara tillståndshavaren till handa,
  8. uppgift om vilka tillstånd enligt annan lagstiftning tillståndshavaren redan har, har sökt eller har för avsikt att söka, eller vilka anmälningar enligt annan lagstiftning tillståndshavaren har gjort eller har för avsikt att göra med anledning av undersökningsarbetet, och
  9. en bedömning av hur stor skada eller hur stort intrång som undersökningsarbetet kommer att medföra, information om hur eventuella skador eller intrång kommer att regleras samt uppgift om vilken form av säkerhet tillståndshavaren har för att fullfölja utbetalningen av ersättningen och om storleken på säkerheten.

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och tidsplanen för arbetet, anpassas till den pågående markanvändningen inom det område där undersökningsarbetet ska utföras.

Äldre bestämmelser om arbetsplanens innehåll gäller fortfarande för arbetsplaner som avser undersökningstillstånd som beviljats före den 1 augusti 2014.

Rätt till översättning till vissa minoritetsspråk

Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets förvaltningsområde enligt 6§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  kan en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen begära en översättning av arbetsplanen till finska, samiska eller meänkieli.
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (nytt fönster)

En sådan begäran ska vara tillståndshavaren till handa inom tio dagar från den dag sakägaren fick del av beslutet om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession. Översättningen av arbetsplanen ska då delges sakägaren tillsammans med arbetsplanen.

Underrättelser om när undersökningsarbetet påbörjas och avslutas på viss fastighet

En prospektör ska på begäran av en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som berörs av arbetsplanen skicka en underrättelse om vilken dag arbetet ska påbörjas på den fastighet som hans eller hennes rätt avser.

Underrättelsen ska vara skriven på svenska och skickas senast en vecka innan arbetet på fastigheten ska påbörjas. Om arbetsplanen redan innehåller en uppgift om när arbetet ska påbörjas på en viss fastighet, behöver en underrättelse inte skickas till den vars rätt uppgiften avser. En begäran om underrättelse ska framställas skriftligen och vara prospektören till handa inom tre veckor från att sakägaren delgavs arbetsplanen.

En prospektör ska skicka en underrättelse till berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt när undersökningsarbetet har slutförts. Underrättelsen ska vara skriven på svenska.

Senast granskad 2022-05-06