Utförande

Undersökningsarbete måste utföras så att minsta skada och intrång orsakas.

Ekonomisk säkerhet

Ett undersökningstillstånd är förenat med villkor om att tillståndshavaren, innan undersökningsarbeten påbörjas, ska ställa ekonomisk säkerhet avseende ersättning till mark- och sakägare för skada eller intrång som ändå kan uppstå. Säkerhet som inte kan godtas av mark- och sakägare som berörs av undersökningsarbeten ska på begäran av denne prövas till utformning och storlek av länsstyrelsen. Om tillståndshavaren och mark- eller sakägaren efter avslutade undersökningsarbeten inte är överens om storleken på ersättningen för skada eller intrång kan den som är missnöjd vända sig till Bergsstaten för att få saken prövad.

Medgivande krävs i vissa områden

Undersökningsarbeten inom vissa områden kan kräva medgivande från den som berörs eller av olika myndigheter. Det kan till exempel vara områden nära bostadsbyggnad, kyrka, flygplats, allmän väg eller i så kallat obrutet fjäll. Att utföra undersökningsarbete i en nationalpark eller ett område som har begärts ska reserveras till nationalpark av en statlig myndighet är inte tillåtet.

Ytterligare tillstånd eller prövningar

En del åtgärder kan dock behöva särskilda tillstånd eller prövningar eftersom ett undersökningstillstånd inte medger undantag från andra lagar och regler. Vilka prövningar som krävs beror på vilken typ av arbeten som ska utföras och förhållandena i det aktuella området. Det är tillståndshavaren som är skyldig att ta reda på vad som krävs och se till att allt som krävs är uppfyllt innan arbetet påbörjas. Det kan till exempel röra sig om arbeten som på ett betydande sätt påverkar miljön inom bland annat så kallade Natura 2000-områden.

Skärpta regler från 1 augusti 2014

Det som avgör vilka arbetsplanebestämmelser som är tillämpliga, är tidpunkten för när undersökningstillståndet till vilket arbetsplanen är knuten, är meddelat.

Är arbetsplanen knuten till undersökningstillstånd meddelat före 1 augusti 2014?

Den som har beviljats undersökningstillstånd ska upprätta arbetsplanen och delge den till berörda markägare och nyttjanderättshavare (sakägare). Dessa har sedan tre veckor på sig att framföra eventuella invändningar. Om en sakägare invänder mot arbetsplanen måste tillståndshavaren försöka komma överens med sakägaren. I de fall en överenskommelse inte går att nå kan tillståndshavaren begära att bergmästaren prövar frågan efter det att alla berörda parter fått komma till tals. Bergmästaren kan då besluta om att fastställa arbetsplanen. Beslutet om fastställelse ska förenas med de villkor som behövs.

Är arbetsplanen knuten till undersökningstillstånd meddelat efter 1 augusti 2014?

För att få utföra undersökningsarbete krävs en gällande arbetsplan. Men kraven på vad arbetsplanen ska innehålla har skärpts och förtydligats.

Skärpta krav på arbetsplanens innehåll

Arbetsplanen ska upprättas av tillståndshavaren och vara skriven på svenska.

Arbetsplanen ska innehålla

  1. tillståndshavarens namn, telefonnummer, postadress och e-postadress samt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till en kontaktperson om tillståndshavaren är en juridisk person,
  2. en beskrivning av vad en arbetsplan är och uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har möjlighet att påverka innehållet i den genom att invända mot den,
  3. en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet,
  4. en karta med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar som visar inom vilket område undersökningsarbetet kommer att utföras,
  5. en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt,
  6. uppgift om när eventuella invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska vara tillståndshavaren till handa och vilken följden blir om någon invändning inte framställs,
  7. uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har rätt att på begäran få en underrättelse om när arbetet på den fastighet som hans eller hennes rätt är knuten till ska påbörjas, och uppgift om när en sådan begäran ska vara tillståndshavaren till handa,
  8. uppgift om vilka tillstånd enligt annan lagstiftning tillståndshavaren redan har, har sökt eller har för avsikt att söka, eller vilka anmälningar enligt annan lagstiftning tillståndshavaren har gjort eller har för avsikt att göra med anledning av undersökningsarbetet, och
  9. en bedömning av hur stor skada eller hur stort intrång som undersökningsarbetet kommer att medföra, information om hur eventuella skador eller intrång kommer att regleras samt uppgift om vilken form av säkerhet tillståndshavaren har för att fullfölja utbetalningen av ersättningen och om storleken på säkerheten.

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och tidsplanen för arbetet, anpassas till den pågående markanvändningen inom det område där undersökningsarbetet ska utföras.

Arbetsplanen ska delges berörda markägare och nyttjanderättshavare (sakägare). Dessa har sedan tre veckor på sig att skriftligen framföra eventuella invändningar.

Rätt till översättning till vissa minoritetsspråk

Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets förvaltningsområde enligt 6§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  kan en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt (sakägare) skriftligen begära en översättning av arbetsplanen till finska, samiska eller meänkieli.
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (nytt fönster)

En sådan begäran ska vara tillståndshavaren till handa inom tio dagar från den dag sakägaren fick del av beslutet om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession. Översättningen av arbetsplanen ska då delges sakägaren tillsammans med den svenska arbetsplanen.

Om en sakägare invänder mot arbetsplanen måste tillståndshavaren försöka komma överens med sakägaren. I de fall en överenskommelse inte går att nå kan tillståndshavaren begära att bergmästaren prövar frågan efter det att alla berörda parter fått komma till tals. Bergmästaren kan då besluta om att fastställa arbetsplanen. Beslutet om fastställelse ska förenas med de villkor som behövs.

En gällande arbetsplan ska sändas till bergmästaren, länsstyrelsen och kommunen. Om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som används för renskötsel, ska en gällande arbetsplan även sändas till Sametinget.

Underrättelser om när undersökningsarbetet påbörjas och avslutas på viss fastighet

En prospektör ska på begäran av en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som berörs av arbetsplanen skicka en underrättelse om vilken dag arbetet ska påbörjas på den fastighet som hans eller hennes rätt avser.

Underrättelsen ska vara skriven på svenska och skickas senast en vecka innan arbetet på fastigheten ska påbörjas. Om arbetsplanen redan innehåller en uppgift om när arbetet ska påbörjas på en viss fastighet, behöver en underrättelse inte skickas till den vars rätt uppgiften avser. En begäran om underrättelse ska framställas skriftligen och vara prospektören till handa inom den tid (tre veckor) som sakägaren har att framställa invändningar mot arbetsplanen.

En prospektör ska skicka en underrättelse till berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt när undersökningsarbetet har slutförts. Underrättelsen ska vara skriven på svenska.

Sakägare har alltså rätt att efter begäran få en underrättelse om när undersökningsarbete ska påbörjas, medan tillståndshavare åläggs en skyldighet att underrätta sakägare om när undersökningsarbetet har slutförts.