Borrigg

Prospektering

Geologiska och geofysiska undersökningar av berggrunden med syfte att finna utvinningsbara mineral och metaller kallas för prospektering. I Sverige sker ingen statlig prospektering, i stället är det privata företag eller enskilda personer som utför prospekteringen. Här hittar du information om prospektering, undersökningstillstånd och arbetsplaneprocessen.

Bergsstaten är det beslutsorgan som ansvarar för frågor som rör prospektering och utvinning av mineral i Sverige. Bergsstatens huvudsakliga uppgift är att med tillämpning av minerallagen pröva om tillstånd kan ges för undersökning av berggrunden och bearbetning av mineraliseringar samt att utöva tillsyn av efterlevnaden av minerallagen.

Prövningsprocessen för gruvor skiljer sig ifrån annan industri i samhället i avseende att delar av prövningen utförs med stöd av minerallagen (1991:45). Syftet med den svenska minerallagen är att möjliggöra samhällets försörjning av nödvändiga metaller och mineral genom utvinning av särskilt utpekade naturresurser, så kallade koncessionsmineral. Ett koncessionsmineral kan vara de traditionella malmerna (zink, koppar, bly, järn, silver och guld), vissa industrimineral samt diamant. Alla koncessionsmineralen finns specificerade i minerallagen.

Kartvisaren Mineralrättigheter

Kartvisaren Mineralrättigheter visar information från Bergsstatens mineralrättsregister. Kartvisaren visar områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner.

Öppna Mineralrättigheter (nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-19

Ämnen som omfattas av minerallagen:

Antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, torium, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink, zirkonium, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat, wollastonit och diamant.