Bergsstaten är det beslutsorgan som ansvarar för frågor som rör Sveriges mineralhantering. Bergsstatens uppgift är att med tillämpning av minerallagen pröva frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter och utöva tillsyn av efterlevnaden av minerallagen.

Prövningsprocessen för gruvor skiljer sig ifrån annan industri genom minerallagen. Syftet med den svenska minerallagen är att möjliggöra samhällets försörjning av nödvändiga metaller och mineral genom utvinning av särskilt utpekade naturresurser, så kallade koncessionsmineral. Koncessionsmineral är de traditionella malmerna, vissa industrimineral samt olja, gas och diamanter. Koncessionsmineralen finns specificerade i minerallagen.

Kartvisaren Mineralrättigheter

Kartvisaren Mineralrättigheter visar information från Bergsstatens mineralrättsregister. Kartvisaren visar områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner.

Öppna Mineralrättigheter (nytt fönster)